دشتی ها


خونه
تماس
 

۱۳٩٢/٦/٢٠

 

یک دشتیاتی گزینه ریاست جهاد دانشگاهی

 

شنیده ها حاکی از انتصاب قریب الوقوع دکتر ابراهیم حاجیانی رئیس سابق مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) به ریاست جهاد داشگاهی است.

این استاد دانشگاه که از چهره های ارزشی و دانشگاهی محبوب در بین جهادگران و دانشگاهیان است بنیانگذار ایسپا بعنوان حرفه ای ترین مرکز نظرسنجی کشور در جهاد دانشگاهی بوده و هم اینک بعنوان مدیر گروه مطالعات اجتماعی در مرکز بررسی های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول فعالیت است. 

دکتر حاجیانی که دارای دکترای جامعه شناسی از دانشگاه تهران است و اهل دشتی  و باعث افتخار که از خوانندگان همیشگی وبلاگ دشتی ها را بیشتر بشناسیم:

 

الف) سوابق تحصیلی:

1- کارشناسی پژوهشگری از دانشگاه تبریز، 1379

2- کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه تربیت مدرس، 1373،

3- دکتری رشته جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

5- عضو هیئت علمی دانشگاه (استادیار با پایه 25)

 

 ب) کتب و پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اتمام یافته:

1- بررسی نارضایتی در طبقه متوسط شهری، (پیمایش ملی)، در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 77-1376

2- مطالعه نیازها و نگرشهای شهروندان تهرانی نسبت به نظام مخابراتی، در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، به سفارش مرکز تحقیقات مخابرات، 1378

3- بررسی پیمایش الگوهای مشروعیت سیاسی در بین طبقه متوسط شهری ایران  (پیمایش ملی) به سفارش پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378

4- نیازهای بهداشتی قالیبافان و ارائه الگوی برای رفع آنها، به سفارش مرکز تحقیقات فرش دستباف وزارت کشاورزی، طرح ملی، 1382

5- همکاری در اجرای طرح علل وقوع اغتشاشات شهری در استان تهران با دکتر صدیق سروستانی به سفارش استانداری تهران، 1382

6- همکاری در اجراء طرح "نیازسنجی فرهنگی دانشجویان" جهاد دانشگاهی، 1375

7- مشارکت در تهیه و اجراء بعضی فازهای طرح «سنجش وضعیت امنیتی کشور» ، به
سفارش پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1376

8- همکاری با موسسه نشر آثار امام (ره) برای تهیه کتاب «فرهنگ و تبلیغات از نظر امام»

9- کتاب «فرهنگ پژوهش و دانشجو»، انتشارات معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی، 1377

10- کتاب ، اصول، مبانی و تکنیکهای پیش‌بینی و آینده‌نگری .ا نتشارات دانشگاه امام صادق (ع)

11- کتاب جرائم سازمان‌یافته، ا نتشارات جهاد دانشگاهی، 1388.

12- کتاب الگوهای سبک زندگی ایرانیان، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک، 1386.

13- کتاب جامعه‌شناسی هویت ایرانی، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک 1388.

14- کتاب مطالعات و پژوهشهای تروریسم  مرکز تحقیقات استراتژیک  1389

15  - کتاب عرفی شدن در بوته نقد .ا نتشارات جهاد دانشگاهی

16- کتاب نقش دانشگاه ازاد اسلامی در همبستگی اجتماعی زیر چاپ

17- کتاب نقش دانشگاه ازاد اسلامی  در توسعه اجتماعی  انتشارات دانشگاه ازاد اسلامی 1387

18- اجرا  13  طرح پزوهشی در حوزه هویت ملی  هویت قومی  هویت مدرن  و هویت دینی امنیت ملی و آینده پژوهی

ج) مقالات  منتشره:

1- مساله قومی و سیاست‌های قومی در ایران، نامه انجمن جامعه‌شناسی ایران
شماره 1، 1379

2- مطالعه جامعه‌شناسی ابعاد هویت ملی، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 3، 1380

3- گفتگوی بین فرهنگی و انسجام ملی، فصلنامه مطالعات ملی، 8 ، 1382

4- منازعات اجتماعی و ثبات سیاسی، مجله اندیشه اجتماع، شماره 2 ، 1376

5- بررسی جامعه‌شناختی الگوهای امنیتی در ایران، مصاحبه منتشره در کتاب «سیاست‌های امنیتی ایران»، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381

6- مذاهب جدید، فرقه‌گرایی مذهبی و ثبات سیاسی، انتشار فصلنامه مطالعات  راهبردی شماره 24، 1384

7- جرائم سازمان یافته، انتشار در فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 23، 1383

8- جایگاه مدل‌سازی در تحقیقات اجتماعی، مجموعه مقالات سمینار دانشجویان داخل و خارج از کشور، 1374

9- بررسی مطالبات و تقاضاهای سیاسی اهل سنت ایران، چاپ در کتاب، نگاهی به
اهل سنت ایران، مرکز بررسی‌های استراتژیک، 1381

10- تغییرات فرهنگی و امنیت ملی، چاپ در کتاب، مجموعه مقالات و سمینار، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، 1379

11- الگوی سنجش امنیت اجتماعی، فصلنامه امنیت اجتماعی ناجا، تابستان 1385

12- معرفی و نقد کتاب چالش‌های هویت در آمریکا، فصلنامه گفتگو، پاییز 1385

13- تبیین براندازی در کشورهای آسیای میانه، مجله علمی پروهشی  دانش سیاسی
دانشگاه امام صادق، تابستان 1388.

14- نیازهای بهداشتی قالی‌بافان، مجله علمی پزوهشی  گلفام، 1387.

15- رابطه هویت ملی و هویت قومی  در میان اقوام ایرانی  مجله علمی پزوهشی انجمن جامعه شناسی ایران زمستان 1388

16- تکنیکهای ترکیب داده ها  در حال انتشار در مجله علمی پزوهشی تحقیقات علوم انسانی حوزه و دانشگاه

17-رابطه هویت ملی و تمایل به فساد  زمستان 1388 ارسالی برای فصلنامه سازمان بازرسی کل کشور

1٨- بررسی تطبیقی تکنیکهای مطالعات اینده  در مجله علمی پژوهشر رابرد تابستان 1390

در مجموع 21 مقاله در مجلات علمی و پژوهشی منتشر نموده اند  .

 

د) شرکت در سمینارها با ارائه مقاله و چاپ در مجموعه مقالات منتشره:

1- سمینار «جامعه شناسی و مدیریت» توسط انجمن جامعه‌شناسی ایران (با همکاری سازمان مدیریت صنعتی)، 1375، ارائه مقاله : مطالعه جامعه شناختی اعتصاب کارگری در تهران

2- سمینار« مسائل اجتماعی ایران» ، توسط انجمن جامعه‌شناسی ایران (و وزارت کشور) در سال 1379، و ارائه مقاله: مسائل قومی و الگوهای سیاست قومی در ایران

3- سمینار تغییرات فرهنگی و ثبات سیاسی، توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، 1377، و ارائه مقاله: مدیریت تقاضاها و مطالبات سیاسی در ایران

4- «شیوه‌های علمی نظرسنجی» در کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی، توسط انجمن روابط عمومی ایران، 1384،

5- دبیر علمی سه عنوان همایش علمی

6- عضو کمیته علمی 8 همایش علمی

7- ارایه مقاله در 15 سمینار  علمی در سطح ملی:

 

ه) فعالیت‌ها و مسئولیت های پژوهشی:

 1- عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مطالعات راهبردی

 2- مسئول بخش جامعه‌شناسی ایران در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران 1378- 1377

 3- عضو شورای علمی گروه جامعه‌شناسی پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد
دانشگاهی

 4- عضو کمیسیون مشورتی شورای فرهنگی عمومی 1374 تا 1378

 5- مدیر اداره نیازسنجی فرهنگی جهاد دانشگاهی 75 تا 78

 6- عضو انجمن جامعه شناسی ایران از بدو تأسیس

 7- راه اندازی و تصدی مسئولیت: «مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران» " (ایسپا)" از 1379 تا کنون (در این دوره در مرکز حدود 195 طرح پیمایشی اتمام یافته
است)

 8- مجری طرح «منشور فرهنگ عمومی «به سفارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»
1377

 9- سردبیر فصلنامه تخصصی دانشکده محل خدمت از سال 1379 تا 1381 و تولید و
انتشار 6 فصلنامه (عضو هیئت تحریریه)

 10- مدیر گروه پژوهش‌های فرهنگی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت
نظام.

 11- عضو شورای علمی گروه جامعه شناسی فرهنگی پزوهشکده فرهنگ و هنرجهاد
دانشگاهی

 12 سردبیر دو شماره از فصلنامه علمی پزوهشی راهبرد

 13- عضو هییت تحریریه فصلنامه راهبرد

 14- عضو هییت تحریریه فصلنامه تحقیقاتی علوم اجتماعی ایران(مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران )

 15- داور مقالات مجلات علمی پزوهشی متعدد از جمله  مطالعات ملی  تحقیقات راهبردی  انجمن جامعه شناسی ایران  راهبرد  تحقیقات علوم اجتماعی ایران و....

  

و) سوابق آموزشی (عناوین تدریس شده در طول 19سال عضویت هیئت
علمی)

 کارشناسی:

 1-  جامعه‌شناسی جنگ، 4 دوره

 2-جامعه‌شناسی اقشار اجتماعی ایران، 16 دوره

 3-آسیب‌شناسی اجتماعی، 31 دوره

 4- بی‌ثباتی سیاسی، 18 دوره

 5-جامعه‌شناسی جوانان، 2 دوره

 6- جامعه‌شناسی قشرها و نابرابری‌ها، 22 دوره

 7- روش تحقیق،15 دوره

 8- نظریه‌های جامعه‌شناسی1 و2 ، 5 دوره

 9- مبانی جامعه‌شناسی، 18 دوره

 کارشناسی ارشد:

 1- مبانی و روشهای پیش‌بینی و آینده‌نگری18دوره

 2- مدیریت بحرانهای شهری

 3- جرائم سازمان یافته 15دوره

 4- تکنیک‌های تجزیه و تحلیل 18دوره دکتری:

 1- درس روش تحقیق کیفی یک دوره

 2-  درس مسایل افکار عمومی دو دوره

  

ح )راهنمایی رساله

 1 حدود 85 عنوان  پایان‌نامه کارشناسی

 3- راهنمایی 39 عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 4- مشاور 5 عنوان رساله دکتری

 5- داوری 8 عنوان رساله دکتری

 6- مشاور 43 عنوان رساله کارشناسی ارشد

 

 و) سوابق اجرایی

 - مسئوول واحد آموزش جهاد دانشگاهی تبریز 1364تا 1369

 - رییس اداره نیاز سنجی فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی -1370 تا 1379

 - عضو هئیت علمی از 1371 تاکنون

 - رییس مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران  (ایسپا ) از 1380 تا 1386

 - معاون فرهنگی اجتماعی بازرسی ویزه رییس جمهور  1380 تا 1384

 - عضو شورای مشورتی شورای  فرهنگ عمومی 1374 تا 1379

 - رییس بخش جامعه شناسی ایران موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه
تهران 1376 تا 1379

 -   مدیر گروه پزوهشهای فرهنگی مرکز تحقیقات استراتزیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
از 1385 تا کنون 

 -  مشاور پژوهشی: در جهاد دانشگاهی- شورای عالی انقلاب فرهنگی- شورای عالی
امنیت ملی  حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی- نیروی انتظامی- دانشگاه امام حسین (ع
) -  شهرداری تهران و....

 -   عضو شورای سیاست گذاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی

 

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ٦:۳۱ ‎ب.ظ

 

۱۳٩٢/٦/٢٠

 

 

 

حدیث تلخ مرگ

همیشه زبان و قلم فراریست از بیان مصیبت ها ولی این حدیث تلخ ،واقعیتی است که هرگزنمی توان از آن فراری شد واقعیت مرگ و از دست دادن عزیزان...در این یک هفته رفته بردیارمان روزگار به تلخی گرایید برای خانواده هاشمی،حاجیانی ،کلبعلی و...که ضمن تشریک مساعی  با خانواده هایشان اشاره ی دارم مختصر با مرحومان...:

از آن مرحومان نیک مردی بود بنام سید احمد هاشمی که بسیاری او را میشناسند به تواضع به بزرگ منشی و..اما باید بدانیم او پدری نمونه نیز بود پدری که فرزندان فرهیحته ی را پرورش داد که اکنون باعث افتخار ما دشتی ها محسوب می شوند فرزندانی چون دکتر سیده راضیه فوق تخصص زنان وزایمان،دکتر سیده معصومه متخصص کودکان،سید ابولقاسم دانشجوی دکتراشیمی عالی دانشگاه خلیج فارس،مهندس سید رضامدیر آب شهرستان دشتی وسیده رضوان کارشناس ارشد زیست که بی شک همسرشان دکتر عباس هلالی زاده  معاون آموزشی دانشگاه صنعت نفت اهوازرا همگان می شناسیم...مراسم هفت مرحوم هاشمی روز جهارشنبه در حسینه میرزا برگزارمی شود.روحش شاد.

چاپخانه حاجیانی را بی شک ساکنان خورموج می شناسند سردار حاجیانی صاحب آن نیز به رحمت ایزدی پیوستند اهل مقاتل و پدر دکتر بهرام ،دامپزشک که دکتر بهرام سابقه عضویت در دوره دوم شورای شهر خورموج را دارند و مرحوم عموی دکتر پرویز حاجیانی نیز هستند که عضوهیات علمی دانشگاه خلیج فارس می با شند.مرحوم از آن مردان دشتیاتی اصیلی بود که در خوش مجلسی شهره بود.روحش شاد.

خبرش اینقد شوک بود که همه را باشنیدنش غمناک کند خبر فوت 5تن از یک خانواده بر اثر تصادف...همسر و فرزندان اکبرکلبعلی بازیکن خوش تکنیک سابق ایرانجوان خورموج در محور یاسوج به اصفهان و این اصل خبر ازایسنا:

" برابراعلام پلیس‌راه استان کهگیلویه و بویراحمد در ساعت 12:17 روزگذشته(16شهریور) بر اثر برخورد یک‌دستگاه سواری پژو 206، یک‌دستگاه سواری سمند و یک‌دستگاه اتوبوس اسکانیا در کیلومتر 45 محور یاسوج - اصفهان در استان کهگیلویه و بویراحمد پنج تن کشته و دو تن دیگر مجروح شدند. کارشناسان پلیس‌راه علت این تصادف را انحراف به چپ از جانب راننده سواری پژو 206 اعلام کردند." .روحشان شاد.

ویلاگ دشتی ها با نهایت تاثر به همه بازماندگان  مرحومان  تسلیت عرض کرده امید خداوند به شما صبر و با مرحومان علو درجات عنایت فرماید

 

یک دشتیاتی شهردار بردخون

باخبرشدیم مجید شریعت زاده با رای تمام اعضا شورای شهر بردخون به عنوان شهردار بردخون برگزیده شده است.شریعت زاده که دانش آموحته اقتصادکشاورزی از دانشگاه زاهدان و هم اکنون دانشجوی ارشدتوسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه آزاد شیراز هستند.سابقه مدیرت چندین شرکت امور کشاورزی و عمرانی را در کارنامه خود دارد.بد نیست بدانیم شریعت زاده که اصالتن اهل برم صاد دشتی  هست  سابقه دبیری انجمن اسلامی دانشگاه زاهدان را درکارنامه مدنی خود دارد.

 

لیست اولیه ارشدان

طبق اطلاع اولیه کسب کرده از دوستان وبلاگ دشتی ها لیست قبول شدگان ارشد را اطلاع رسانی می کنیم باشد که دوستان مارا در تکمیل این لیست یاری دهند همانند گذشته:

محمد مرادی:مهندسی مکانیک امیر کبیر

مهدی درویشی:شیمی فیزیک دانشگاه تهران

محمد عباسی:مدیریت علامه طباطبایی

شهریار کللی:مهندسی عمران خواجه نصیر

محمد زارعی:ریاضی شهید باهنرکرمان

 

اولین گام مقتدر ایرانجوان

ایرانجوان خورموج که در لیست دسته سوم کشور حضور دارد در اولی بازی روز دوشنبه به مصاف میزبان هم استانی خود توحید بوشهررفت که توانست با گلهای جمشید سلیمانی رضا حمدشاهی و یوسف کرد مقتدارنه سه امتیاز رو کسب کنه تا به روزهای آتی لیگ 12 تیمی امیدوار باشد.بد نیست بدانیم دراین بازی  به احترام فوت همسر و فرزند اکبر کلبعلی یک دقیقه سکوت شروع شد.

امید این روند پیروزی برای ایرانجوانی که با خون و دل داره تیم داری می کنه مانا باشه...

 

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ۱:٠٤ ‎ق.ظ

 

۱۳٩٢/٦/۱۳

 

داستان این دو نفر

 

انتخابات شوراهای شهر روستا  هرچند امسال شاهد حواشی در اقصی نقاط استان بود ولی در دشتی این حواشی پس از رای گیری در حد اندکی خود را نشان داد.حال که تثبیت شد و استارت زده شد کارشورای چهارم تحلیلی متفاوت را بررسی که ضمن دعوت از شما برای خوانشش ابتدا مروری کنیم بر انتخابات هیات رئیسه شوراهای شهر دشتی :

خورموج:

غلامحسین تیموری:رئیس شورا

حسین ابراهیمی:نایب رئیس

وعبدالمهدی بازیاربه عنوان خزانه دار، حمید بردستانی به عنوان منشی اول و علی صمدیان به عنوان منشی دوم انتخاب شدند.البته مختارپزشک نفراول انتخابات امسال به عنوان ریاست شورا کاندیدشد که رقابت را به تیموری واگذار کرد.درمراسم سید عبدالمحسن هاشمی زاده به علت بستری دربیمارستان زینبیه خورموج درنشت حضور نداشتند.احمدشیخیانی نیز به عنوان سرپرست شهرداری خورموج انتخاب کردند شیخیانی شهردار اسبق نخل تقی که اهل شبخیان است و کارشناس مهندسی معماری از دانشگاه آزادخورموج وسابقه سرپرستی شهرداری خورموج را نیز درکارنامه دارد.

کاکی:

حاج نصرالله محمدی:رئیس شورا

سیدحسن حسینی:نائب رئیس

زهرا دور قمری به عنوان منشی و منصور احمدی به عنوان خزانه دار معرفی شدند.

بادوله:

محمد بانی‌منفرد:رئیس شورا

عسکر عباسی ن:ائب رئیس

و اصغر آسیایی مجرد خزانه‌دارمعرفی شدند.

و اما "داستان این دو نفر"

امروز روز به بهانه این شروع و درتحلیلی نامتعارف قصد داریم به صورت موجز به رای نیاوردن دونفر از کاندیداهای شهر خورموج بپردازیم...
علت اینکه این دو شخص را گلچین کرده ایم صرفن بواسطه شخصیت فرهنگی هست که دارند.منظور از شخصیت فرهنگی شغل آنان نیست بلکه حوزه فعالیت و نگاه جامع مسلط فرهنگی است که همواره این دو شخصیت در آن حضور موثر ومانایی را داشته اند هم بواسطه قلم هم بواسطه اشراف کم نظیری که در این حوزه در شهرستان دارا می باشند. و ازآنرو که هدف بحث در شهرستانی  هست که لقب نگین فرهنگی و ادبی استان را به پسوند خود یدک می کشد حضورشان در شورا شهرهای دشتی ضروری می نماید چراکه تجربه نشان داده است حضور افرادی بادیدگاه فرهنگی باتجربه شاخص و شناخت جامع از دشتی می تواند در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های شهری و روستایی موثر واقع شود کما اینکه یکی از این افراد با حضورش این تجریه را در اختیار ماقرار داده است.بهتر است قدری بیشتر با این دو آشنا شویم..(.بی آنکه به علت عدم راهیابی آنان بپردازیم،هرچند خود جای بحثی مفصل و جامع دارد)
حسین زارعی معروف به حاج حسین زارعی او را همه خورموجی ها به عنوان شخصیتی فرهنگی می شناسند هرچند دارای شناسنامه مشخص سیاسی نیز هستند و در تعریف معمول این اتمسفر سیاسی فعلی در قالب اصولگرایان جای می گیرد.جناب زارعی که کارشناسی ارشد خود را در مقطع ارشد و در رشته مدیریت آموزشی از دانشگاه آزاد بوشهر اخذ کرده است از قدمای قلمفرسایی در باب فرهنگ ادب دشتی می باشند پژوهش های بسیار وی را در همایش های متعدد استانی و شهرستان حتمن خوانده یا دیده ایم.تسلط مثال زدنی ایشان در باب شناخت ادیبان و فرهیختگان دشتی بی تردید بی نظیر نباشد کم نظیر است.زارعی که سابقه مدیریت آموزش و پرورش دشتی را نیز در کارنامه خود دارد همواره پای ثابت برگزاری همایش هایی در حوزه فرهنگی دشتی بوده و هستند چه در مقام دبیر و چه در شورای سیاستگذاری و یا نگارش مقالاتی در این حوزه..
ایشان که برادر شهید فرهنگی علی مزارعی هستند اصالتن اهل روستای درازی و همواره به عنوان شخصیتی مذهبی که هنوز چهره اش یادآوررزمندگان دفاع مقدس است می شناسیم .اما با همه کارنامه درخشان فرهنگی درشناساندن خود به خورموجی ها موفق عمل نکرد تا آن شود که شهر از حضور ایشان در شورا محروم بماند.
غلامرضا قربانی مقدم فرزند محمد آباد اما با اصالتی از فقیه حسنان و زیارت ساحلی فردی شناخته شده در این حوزه به دلیل حضوردر شورای سوم خورموج هرچند بی تردید بخشی از شناخت مردم از جناب قربانی مقدم به مدیریت وی در دانشگاه پیام نور خورموج می باشد که در مدت حضورش رضایت کامل دانشجویان را به خود جلب کرده بود.قربانی مقدم که در قالب اصلاح طلبان مشی سیاسی خود را تعریف کرده و بی شک به همین علت هم بود که از دانشگاه پیام نور کوچ داده شد اما در فعالیت های خود کمتر از او این نگاه راشاهدیم بل بیشتر به فن سالاری معتقد است بادیدفرهنگی که داشته و دارد ایشان را به جرات می توان گفت در شناخت فرهنگ و آداب رسوم دشتی تسلطش بی نظیر است روابط عمومی بالای ایشان در این زمینه بسیار یاور وی بود و در کنار آن با داشتن کارشناسی ارشد ادبیات پارسی از دانشگاه یزد تسلط ویژه ی بر گویش اصیل دشتی دست یافته است که بی تردید بی نظیر است.هرچند دغدغه های متعدد کاری کمتر از ایشان قلمی سراغ داریم ولی کتاب های منتشر نشده ی از ایشان هست که درآن ترجمه نیز یافت می شود بدلیل تسلطش بر ادبیات عرب که درکنار مطالعات و زندگی در امارات متحده به عنوان دبیر بدست آورده است.وی نیز به مانند حاج حسین زارعی خود را در انتخابات گذشته کمتر معرفی و به دیگران شناساند آنهم بواسطه روحیه چنین افرادیست شاید! و نتوانست به شورا چهارم راه یاید تا با تجربه شورا سوم شاهد کارهای ارزندتری از ایشان باشیم.حضور قربانی مقدم در شورا سوم به گفته همه آنانی که کارکردشورا خورموج را رصد می کردند در نامگذاری بلوار آیت الله حاج میراز احمد دشتی خیابان مرحوم حاج علی مرادی و... مشهودبود.
درپایان تاکید می کنم پرداختن به این دو شخصیت صرفن بواسطه دید و نگاه فرهنگی و تسلط کم نظیر اینان در حوزه فرهنگ دشتی بوده است وگرنه حضور افرادی چون سید عبدالمحسن هاشمی زاده غنیمتی است در شورا چهارم به عنوان فردی که سابقه موفق مدیریت را در حوزه فرهنگی و سیاسی داشته اند.و باید تاکید کنم می شود در مجالی دیگر پرداخت به اینکه چرا ضروریست حضور افرادی چون عبدالله چیگانی،مجید شریعت زاده،عبدالحسین حاجیانی و...که نتوانستند به شورا چهارم راه یابند.
به عنوان یک دشتیاتی امیدم اینه که شورا چهارم همه شهرها و روستاهای دشتی بزرگ به بهترین نحو ممکن برای مردمانشان انجام وظیفه کنند که بهترین دوره شوراها لقب گیرد...انشاالله...

بدنیست بدانیم درشهرستان دشتی:

-177نفرعضوشورای اسلامی هستند که 22نفر عضو شورای شهرها و 150 نفرعضوشورای روستاها هستند.

-  169 مرد و هشت نفر زن هستند و تعداد 63 نفر معادل 36 درصد از از اعضای فعلی شوراها سابقه عضویت شوراهای قبل را دارند.

- 14 درصد زیر 30 سال، 45 درصد 30 تا 40 سال، 27 درصد 40 تا 50 سال، 12 درصد 50 تا 70 سال و دو درصد هم بالاتر از 70 سال سن دارند.

- 14 درصد اعضای شوراهای شهرها دیپلم، 36 درصد فوق دیپلم، 41 درصد لیسانس و 9 درصد فوق لیسانس هستند.

- تحصیلات 45 درصد اعضا شورای روستاها  زیردیپلم، 37 درصد دیپلم، شش درصد فوق دیپلم، 10 درصد لیسانس و دو درصد فوق لیسانس هستند.

-  27 نفر از اعضای شورا را که شامل  15 درصد می‌شود کارمند، 16 نفر با 9 درصد فرهنگی، 14 نفر که هشت درصد آنها است بازنشسته، 53 نفر معادل 31 درصد شغل آزاد، 20 نفر معادل 11 درصد کشاورز و 47 نفر از آنها را که 26 درصد است را سایرین تشکیل می‌دهند

 

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ٩:۳٥ ‎ق.ظ

 

۱۳٩٢/٦/٧

 

نمایشگاه نقاش خورموجی مقیم کانادا درنگارخانه لاله

 

باخبر شدیم رضا بی گناه نقاش شاعر نمایش نامه نویس مجسمه ساز عکاس...همشهری که هم اکنون ساکن تورنتو کانادا است نمایشگاه  نقاشی هایش  تحت عنوان " خاطره های گمشده " فردا در نگارخانه لاله تهران افتتاح خواهد شد و بازدید تا روز 20شهریور برای عموم آزاد خواهد بود. اما قبل از اینکه توجه شما را به گزارش خبرگزاری هنر ایران جلب می کنم;بد نیست بدانیم استاد بی گناه دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران وبرنده چندین جایزه بزرگ نمایش نامه نویسی در جشنواره های مختلف درایران و کانادا شده اندسابقه برگزاری چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی عکس و نقاشی را در ایران وکانادا دارند.وی که دستی بر مجسمه سازی،تصویرگری کتاب،طراحی جلد وپوستر،ترجمه و..دارد بی تردید از استعدادهای هنر ایران است که بواسطه تحصیلات خانوادگی خود وهمسرشان ساکن کانادا هستند(همسر استاد بی گناه دانشجوی دکترا مهندسی کامپیوتر دانشگاه گوئلف کانادا هستند)وبلاگ دشتی ها به استاد بی گناه خدا قوت عرض کرده و امید ایشان و همه فرزندان دشتی ساکن کهکشان راه شیری همچون گذشته و همیشه موفق و شاد باشند.

 نمایشگاه آثار نقاشی استاد بی گناه

رضا بیگناه؛ نقاش مقیم کانادا در گفت وگو با خبرنگار تجسمی هنرآنلاین گفت: این نمایشگاه که عنوان "خاطره های گمشده" را برخود دارد، دربرگیرنده 22 تابلو نقاشی است که در سال های اخیر خلق کرده ام.

وی افزود: دغدغه من در آثار این دوره، بازخوانی تصاویر و انگاره های ذهنی از پس رویاها و گنجینه تصاویر انباشته شده در ناخودآگاه خود و ناخودآگاه جمعی روزگاران دیروز و امروز است که با رگه هایی از نشانه های نوستالژیک درآمیخته اند.

بیگناه در استیمنت این نمایشگاه نوشته است: "برای یک دوره معین، یادآوری خاطرات برای من، مثل غرق شدن در دریایی بود که همه چیز در آن رنگ آبی به خود می گرفت. هر خاطره تا می آمد، خاطره ای دیگر با خود می آورد. مثل موج هایی خود را با من می کوبیدند و تا برمی گشتیم، رفته بودند و خاطره های دیگر در حال رسیدن بودند. سهم من از هجوم خاطره ناپیدا بود. گاهی مهربانی دستی، جای قدم های کسی، یا چهره ای که از آن لبخندی مهربان مانده بود، خود را با چیزهایی از زمان ها و مکان های دیگر ترکیب می کرد. پیش می آمد و محو می شد. پیچیدگی آن خطرات ادراک ناپذیر بود."

در بخش دیگری از این نوشته آمده است: "باید رهایشان می کردم تا در شکل های خودشان زندگی کنند یا آنها را به شکلی نمایان می کردم تا روبریم قرار بگیرند. در فاصله ای از من، تا دوباره ببینمشان پیش از آنکه محو شوند. تا وقتی در آن دریا بودم، خود هم دریا بودم. خود دریا شکلی از خاطره بودم که با شکل های دیگر ترکیب می شد. اما همین ترکیب هم تا می آمد از مسیر دست و قلم مو بگذرد و روی بوم بنشیند. شکل های دیگری می گرفت. از دست رفته یا گمشده، الزاما به معنای مرگ و نیستی آن چیزی که به یاد می آوریم نیست. هنوز هم آنها به شکل دیگری در من زندگی می کنند. گاهی می آیند. هر بار به شکل تازه ای خود را نمایان می کنند."

بیگناه همچنین درباره آثار "خاطره های گمشده" نوشته است: "جلوه های تازه می گیرند با نام های متفاوت. زندگی آنها درمن، و زندگی من در آنهاست. حیاتشان را از من می گیرند و پاره هایی از مرا با خود به سطح بوم می کشانند. با رنگ هایی که هنوز هم آبی در آن غالب است. بی واسطه سر ریز می شدند. گر آنها را تصویر نمی کردم، دست من فقط آنها را همانطور که می آمدند، روی سطح می گذاشت. گاهی کمی شکل ها را جا به جا می کردم. چیزی به آن اضافه یا کم می کردم، که این هم ، همان شد که پیشاپیش شکلش را تحمیل کرده بود. ادامه نقاشی یا دستی بود، وقتی که از دریای گم شده بر می گشت. در این مجموعه که حتی تصویرهایش از من پیش می آفتادند، گاهی تکه هایی از آدم ها روبرویم می ایستادند؛ با چشم های بسته، با حدقه های خالی. اما غیاب چشم، غیاب حضور نیست. فرصتی است تا خطوط پیرامون و لایه های دیگر آنها را ببینیم ... و دعوتشان را به دریای . به دریایی که ما در ما زندگی می کند."

این نمایشگاه تا 20 شهریورماه از ساعت 10 تا 19 در گالری لاله برپاست.

گالری لاله در تهران، خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی پارک لاله، روبروی پارکینگ طبقاتی لاله واقع شده است.

 گزارش نمایشگاه های پیشین استاد بی گناه در وبلاگ دشتی ها:

نمایشگاه عکس استاد محمد رضا بی گناه در گالری گلستان

نمایشگاه نقاشی استاد بیگناه در Hittite Gallery

نمایشگاه نقاشی استاد بیگناه در Arta Gallery

بازتاب خبری نمایشگاه:

خبرگزاری ایلنا

نشریه آنلاین اقتصاد هنر ایران

سایت خبری تحلیل شهر

و.. 

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ

 

۱۳٩٢/٦/٦

 

 

 

رتبه های برتر کنکور

به مانندهرساله برآن شدیم تا لیستی جامع از نفرات برتر کنکور را در اختیارتان قرا دهیم که به لطف معاونت آموزشی آموزش وپرورش شهرستان لیست پیش رو نفرات برتر کنکور را مشاهده می کنید.با ذکر این نکته که حضور کم رنگ رتبه های برترعلوم تجربی در این نفرات که طی سالهای اخیر شاهد رشد آن بودیم از نکات قابل توجه رتبه های برتر امسال است:

علوم ریاضی

صادق بهمنی 44

یوسف سلیمانی 113

محمد مرادی 210

فرزانه بهادری 624

مهدیه دولت جاوید 867

مریم حیدری 1320

عبدالرحمن نمازی 1336

علوم تجربی

نورالله کردی 176

محمد حسن سهولی 1222

علوم انسانی

حسین حسینی 287

سید یونس حسینی 779

زبان

صادق بهمنی 31

فرزانه بهادری 232

حسین اسماعیلی 398

مهدیه دولت جاوید 750

 جلسه شوراسوم خورموج با خبرنگارن

به دعوت شورا سوم خورموج که روزهای پایانی خودرا سپری می کند جلسه ی با اصحاب رسانه در سالن شهرداری خورموج برگزار شد که در ادامه توجه شما را به گزارش فارس و عکسهای دوست خوبمان محمد جواد غریبی جلب می کنم:

 در این نشست اعضای شورای شهر خورموج ناگفته‌های خود در مورد فعالیت شورای شهر را تشریح کردند.

بدهی 1.5 میلیاردی شهرداری خورموج
غلامرضا قربانی مقدم عضو رئیس شورای شهر خورموج در نشست اعضای شورای شهر خورموج با خبرنگاران گفت: در تمام جلسات تاکید داشتیم که با خبرنگاران روراست باشیم، چون معتقدیم خبرنگاران رقیب و دشمن ما نیستند، بلکه کمک کننده و یاریگر ما هستند.

رئیس شورای اسلامی خورموج افزود: خبرنگاران با درایت و کیاست خودشان با انتقادات سازنده به برطرف کردن مشکلات و رفع عیوب می‌پردازند و هرجا حتی اگر با لحن تندی نیز همراه بوده، سازنده بوده است.

وی اضافه کرد: این انتقادات برخاسته از احساس درک و مسئولیت‌پذیری خبرنگاران بوده و رسالت خبرنگار ایجاب می‌کند که تجسس کرده و مشکلات را بررسی کند.

قربانی مقدم ادامه داد: در 6 سال و 4 ماهی که در خدمت شهروندان بودیم، تقریبا هر 6 روز یک جلسه برگزار کرده و درخواست‌های مردم و شهرداری را بررسی ‌کردیم.

وی تصریح کرد: هم اکنون شهرداری یک میلیارد و 500 میلیون تومان بدهی دارد و درآمدهای شهرداری نیز در طول این سال‌ها کاهش یافته و حق آلایندگی و مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با سایر شهرهای استان قابل ذکر نیست، در حالی که مثلا نخل تقی 12 میلیارد حق آلایندگی دریافت کرده، ولی سهم خورموج 70 میلیون بوده است.

قربانی گفت: در شورای سوم سرانه فضای سبز از 3 متر به نزدیک 9 متر رسید و 100 هزارمتر مربع لکه‌گیری معابر داشتیم و با چنگ و دندان از حقوق شهروندان دفاع کردیم.

گزارش تصویری نشست خبری شورای اسلامی شهر خورموج

شورای سوم پاک‌ترین شورای شهر خورموج بوده است!
عضو شورای سوم خورموج نیز گفت: از دید من این شورا پاک‌ترین شورا تا کنون بوده و شورای قبل در 4 سال 4 شهردار عوض کرد.

علی صمدیان مجرد افزود: در دوره ما طرح تفصیلی برای نخستین‌بار اتفاق می‌افتد و فشار زیادی نیز از ناحیه مردم بود و در زمان ما گازکشی صورت گرفت و از دیگر مشکلات این شورا بیمه ساختمانی بود.

وی اضافه کرد: در سال 86 اصرار کردیم که عوارض ماهانه روی قبض برق ببریم، ولی نشد و ادارات با ما همکاری نکردند و مردم هم از عوارض دادن پرهیز کردند.

عذرخواهی عضو زن شورا از یکی از اعضای دیگر
عضو دیگر شورای اسلامی شهر خورموج نیز گفت: تنها دلیل عدم رضایت مردم از شورا و شهرداری سوءمدیریت، وظیفه نشناسی کارمندان و تبعیض‌ها بوده است.

فخرالسادات هاشمی اضافه کرد: بابت مصاحبه‌ای که موجب سوءتفاهم من با آقای صمدیان شد، از ایشان عذرخواهی می‌کنم.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های فعالیتم در شورا و دوره ریاستم به جد پیگیر مسایل و مشکلات شهرم بودم و جا دارد از آقای پورفاطمی که همواره مرا در مرکز همراهی می‌کردند، قدردانی کنم و آنچه باعث غرور من می‌شد، اینکه مردم شهری دورافتاده دارای شعور بالایی هستند که یک زن ریاست شورای شهرشان را بر عهده دارد.

این عضو شورا افزود: در روستاها و کلان شهرها مردم حساسیتی روی شوراها ندارند و فقط برای مردم شهرهای کوچکی مثل خورموج بابت شناختی که از شورا دارند، توقعاتی ایجاد می‌شود و همیشه اصطکاکی بین منافع فردی و جمعی وجود دارد.

 

افتتاح سی امین جایگاهCNGاستان و سومین درخورموج

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منطقه بوشهر گفت: تا پایان سال‌جاری ایستگاه‌های سی‌ان‌جی در استان بوشهر به 34 جایگاه افزایش می‌یابد

 مراد حاصل مرادی در حاشیه مراسم افتتاح سی‌امین جایگاه سی‌ان‌جی استان بوشهر در گفت‌وگو با فارس اظهارداشت: چهار جایگاه جدید با اعتبار 6 میلیارد تومان در دست احداث و بهره‌برداری است که امیدواریم بتوانیم به مرور تا پایان سال‌جاری عملیاتی کنیم.

وی ادامه داد: این سومین جایگاه سی‌ان‌جی در شهر خورموج است که یک میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه در برداشته است.

مرادی گفت: با آغاز به‌کار این جایگاه انتظار داریم  حداقل روزانه تا 15 هزار لیتر بنزین در سطح استان بوشهر کاهش پیدا کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تحریم‌ها تاثیری در جایگاه‌ها و سوخت داشته است یادآورشد: تحریم‌ها باعث پیشرفت و افزایش تولیدات داخلی شده است و این نشان از هوشمندانه‌تر عمل کردن فرزندان انقلاب در مقابل تمام ترفندهای دشمنان است.

در مراسم افتتاح جایگاه سی‌ان‌جی شهرخورموج معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر نیز گفت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمات خوبی به مردم ارائه شده است که یکی از آن‌ها جایگاه سی.ان.جی است.

محمد حسین زارع از کسانی که در امر این پروژه مساعدت کرده‌اند تقدیر نمود.

فرماندار دشتی نیز گفت: جایگاه سی‌ان‌جی خورموج یکی از 43 پروژه‌ای است که در هفته دولت در شهرستان دشتی به بهره‌برداری می‌رسد.

سید علی هاشمی افزود: اعتبارات این جایگاه از محل کمک وزارت دفاع تامین و هزینه شده است.

راهیابی نمایش"خانه سرهنگ" به تئاتر منطقه‌ای کشور

با اعلام هیئت داوران بیست و دومین جشنواره تئاتر استانی "سوره ماه" نفرات برتر این جشنواره معرفی شدند.

به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان؛ آیین اختتامیه بیست و دومین جشنواره استانی تئاتر"سوره ماه" ظهر امروز در سالن تبلیغات اسلامی  بوشهر برگزار و آرای هیئت داوران بیست و دومین جشنواره استانی تئاتر سوره ماه اعلام شد.

دراین آیین که با حضور رئیس و معاون حوزه هنری و جمعی از هنرمندان جوان و پیشکسوت در سالن تبلیغات اسلامی بوشهر برگزار شد، نفرات برتر معرفی شدند.

بر اساس آرای هیئت داوران بیست و دومین جشنواره استانی تئاتر سوره ماه  در بخش طراحی پوستر و بروشور سلمان قاسمی‌وحدت با نمایش پل نو؛ در بخش طراحی صحنه مصطفی هلالیان‌آزاد با نمایش خانه سرهنگ؛ در بخش موسیقی نمایش طاها عمرانی با نمایش پوست‌ پیاز و در بازیگری زن آسیه دهباشی با نمایش خانه سرهنگ حائز عناوین برتر شدند.         

براساس این گزارش در بخش بازیگری مرد محسن چاهشوری با نمایش بشیر وعبدالشاهی از نمایش خانه سرهنگ؛ در بخش نمایشنامه‌نویسی علی‌اکبر کنعانی‌طریق در نمایش خانه سرهنگ و در کارگردانی فضل‌الله عمرانی با نمایش پل نو و ابراهیم شاکری مطلق از نمایش خانه سرهنگ انتخاب شدند.

همچنین نمایش خانه سرهنگ و نمایش پل نو به‌عنوان آثار منتخب هیئت داوران برای حضور در بخش تئاتر منطقه‌ای کشور معرفی شدند.

داوری این دوره بر عهده حسین‌علی شوندی، محمد صادق سعیدی و علیرضا میرشکاری بود.

امید هنرمندان همولاتی درجشنواره تئاتر منطقه ی که که مقرر است دریاسوج برگزار شود نیز خوش بدرخشند.

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ

 

۱۳٩٢/٦/٢

 

 

 

دکتر شهریاری

مراسم تودیع و ومعارفه وزیر اقتصاد درحالی سه شنبه گذشته برگزار شد که دکتر شهریاری به عنوان معاون معاون حقوقی وپارلمانی وزارت اقتصاد درمقام اولین سخنران به حضار خاصه دکتر طیب نیا وزیرجدید اقتصاد خیرمقدم عرض کرد.هدف از این اشاره بیشتر تاثیر دکتر شهریاری به عنوان معاون پارلمانی وزارتی است که توانست رکورد کسب آرا وزیران تاریخ انقلاب را به نام خود ثبت کند که بی تردید حضور دکتر شهریاری در این مقام قابل توجه بوده است.هرچند مشخص نیست آیا دکتر شهریاری در مقام خود ابقا خواهد شد یا خیر ولی این کسب رای را در دوران مقام معاونت پارلمانی وزارتخانه ی خود ثبت کرد.

دکتر شهریاری که اصالتن اهل دشتی و دانش آموخته دکترای شهرسازی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و عضو هیات علمی ان دانشگاه می باشد.

دکتر احمدی

هفته گذشته انتصابی خاص در راس دانشگاه پیام نور استان صورت گرفت که با حرف و حدیث ها و واکنش هایی همراه شد.از عدم حضور دکتر جلالیان معاون بوشهری امور استانها و پارلمانی دانشگاه پیام نور وشخص دکتر احمدی در جلیسه تودیع معارفه گرفته تا نامه 24مرداد استاندار حسنوند مبنی بر اینکه کلیه مدیران دستگاههای اجرایی و فرمانداران استان در تاریخ 24 مردادماه نامه ای فکس و اعلام کردند این انتصاب غیرقانونی است و حق همکاری یا شرکت در جلسات دانشگاه پیام نور استان را ندارند.در ادامه نیز برخی از رسانه های استان به تحلیل این انتصاب و..پرداختند.

به هر روی دکتر مهرداد احمدی اهل کاکی شهرستان دشتی که هم اکنون در مقام عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور فارس مشغول به خدمت است دارای دکترامدیریت از دانشگاه علوم تحقیقات تهران هستند.ایشان دانش آموخته دوره کارشناسی مدیریت ازدانشگاه اصفهان و کارشناسی ارشدمدیریت دانشگاه تهران می باشند.

اینجا "کاردنه" است...

 

 

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ۱:٤٧ ‎ب.ظ

 

 
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازینویسندگان
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی


آرشیو وبلاگ
امرداد ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳

www.flickr.com

لینک دوستان
نصير بوشهر
نسیم جنوب
دکتر عبدالمجید مصلح
اکبر منصوری نسب
ابو حنانه
عبدالمهدی حاجيانی
خورموج
پادشاه عالم
ماندستان کاکی
تیک تاک
وحدت کاکی
نگار عشق
عکسهای دشتی
حسن عبدی
امين چاه شوری
شهرداری خورموج
انجمن آينده سازان توسعه جنوب
رضا دشتی منش
کريم جعفری
اکبر شيخ زاده/تورنتو
بوشهر.دات.کام
ايرانجوان خورموج
آزادی خورموج
سجاد زنده بودی
دهستان طسوج
سايت خبری جويا
استاد س.محمدرضا هاشمی زاده
بوجیکا
شعر دشتی
تاريخ دشتی
سادات دشتی
هیرو
حاج علی زينبی
زنده ياد دکتر احمد ظريف فرد
هواشناس
محمد باقر حاجيانی
شوق وصال
چشوک
خبر دير
عبدالحميد پهلوزاده
هيات صاحب الزمان(عج کردوان
تنگستانی ها
خورموج
بوشهری های مقیم تهران
حسن غلامی
فراز بهزادی
عمو اروند
مشقهای خط خطی
مقالات کامپيوتر
مدرسه بقیه الله(عج)
محمد جواد غريبی
مانيفست آدمک کشی
شاگردان آیت الله دکتر آلبویه
ستاره عشق
دکتر طالب موذنی
باغ سيب صداقت
نشريه الکترونيکی بازدم
علیرضا عمرانی
مهدی چاه شوری
دانشگاه آزاد خورموج
ضيافت(سجاد واعظی
حميد شکيبا
از خنده ها و خاطرات
مهری غريبی
کیان جنوب(عمار شهنیایی
رضا جمالی حاجیانی
در اندیشه فردا(م.محمدی
خبرگزاری خلیج فارس
سمیرا بهزادی
عباسعلی شعبانی
ماشاالله شیخیانی
نون و نمک
اندیشه گر
حسین حیدری
نیمدری
طراحی قالب
علی امیر نژاد
ابراهیم دانش
واحد خواهران هیات صاحب الزمان کردوان
یک قدم تا بی نهایت
اشوم خرگی(سید علی.ن.حسینی
مهندس مصطفی احمدی
بردخون
وبگرد(حسین حاجی پور
از دیار کاکی(محمد احمدی
گروه تحقیقاتی وبزن
ستاد بازسازی عتبات دشتی
حسن صداقت
ابوالفضل منصوری نسب
یا حسین(ع) سالار زینب
فردای دیگر(جواد دشتی منش
مهندس علیرضا چمکوری
پسری همراه خاطراتش
دشتی دشت آرزوها(م.مغدانی
خاطره ها نمی میرند(ف.احمدی
مهندسی عمران(ک.کردوانی
هجوم سایه ها(محسن حیدری
کردوان علیا(علی متفق جو
امام زادگان دشتی(ع.متفق جو
سادات کاکی(س.ش.حسینی
روستای سنا
صادق و سعید زنده بودی
دانشجویان حسابداری آزاد بوشهر
عباس قبادی
هزاردستان(علی امیرنژاد
علی وار(دشتی
رحمان نجفی
مردومان مسیله(مجیو
فایز دشتی
مقالات مهندسی عمران
چرت و پرت های یک حسن
علی شیخیانی
برمصاد دیارمن خورموج
ساسان صالح احمدی
دکتر مهدی نیک نفس
غلامرضا حیاتی
سعید صالح احمدی
حسابدار قرن
گریه ی اشک ها
روستای فقیه حسنان
پلیسور
الیاس شهدوست
غزل سرا
تازهای جهان
گلستان هنر
شهر من کاکی
همکلاسی
دهداری-عسلویه
روستای ناری
تنهایی
امید به خدا
کمیل قحطان
فتوبلاگ "سی"
سلت(چیله)
هواداران شاهین
سلام دیر
برانوش
مهندسی شیمی
قدرت پرواز
عکس های حافظه دوربینم
دانشجویان هرمزگانی دانشگاه رجایی تهران
زیست شناسان دوم دبیرستان
داوران فوتبال دشتی
دکتر غلامرضا جعفری نیا
عقاب خورموج
آزادی شنبه
باشگاه فوتبال دهداری
روستای دهوک
مسجد جامع خورموج
دکتر ابوالقاسم شریف زاده
مهندس محمد آتیار
دو راهک
مروارید جنوب
به سوی ظهور
شیرین تر از عسل
شاهین خورموج
روابط عمومی خورموج
چاه حسین جمال
ابوذر زارعی
یوسف اسکندری
غلامعلی زارعی
عشایر قشقایی دشتی
انیمیشن سازان دشتی
غلامرضا ابراهیمی
الیاس سلیمی
شعر شنبه
تروشک
زیارت ساحلی
خورموج سر خط!
گالری ماهور
فاضل عاشوری
داستان های من و پتروشیمی خارک
کیان جنوب
صدف جنوب
سیدمحمد جواد رکنی
روستای درازی
مسجد قائم آل محمد دشتی
حرف هایی که نزدم
فاصله های بی رنگ
من و پدرم
مهندس اسدپور خواجه گانی
زنده یاد عیسی شوقی وحدت
کهنوج،نگین رودبارزمین
روح الله تمییزی نژاد
محمد حسین بکمی
چرتکه
تی فو نو
چرند و پرند
پاس کاکی
سنا نیوز
چراغ های رابطه
فایز دشتی
سافت بال خورموج
مهدی شیخیانی
دست نوشته های من
زینب علیزاده
فاطمه اسماعیلی
شعر و ادبیات کردوان
فوتبال کردوان
استقلال اسماعیل محمودی
کردوان سفلی،گذشته،حال و آینده
مسجد امام رضا(ع)خورموج
کانون فرهنگی هنری الغدیر خورموج
زیارت ساحلی از نگاه دوربین
چاووشی
اندیشه من=اندیشه تو
اخبار روز شاهین بوشهر
دل نوشته های یک سیوول
کاکی،شهر 300در
پهلوی پارسی
چیزی شبیه دلتنگی
سافتبال بانوان خورموج و ایران
نیلوفر خیال
وب سایت آیت الله منهاج دشتی
روستای باغ علی باقر
ابیانه:زیباترین روستای جهان
عزاداری سنتی بوشهر
یاداشت های شخصی آزاد
من و دوربینم
شیخیان- بست بلند
روستای زیارت ساحلی(نجیرم)
دل نوشته های من
تات وب
کاروانیان
انجمن وبلاگ نویسان کاکی
دوشاب دشتی
عشق وراوی
عشقم خورموج
خاطرات پشت كنكوري
رزمی ها(رئیس ها)
زیر آساک قلعه خورموج
♥best friends♥
Look Our Love
طوفان خورموج
آيم خوشي هسي
صدای روستای سنا
عکاسخانه
تیم والیبال دلیران دشتی
یادها و خاطره ها
کردوان سفلی
شروه
بهنام ابولی
مهدی تنو
وضعیت جوی خورموج
وضعیت جوی بادوله
وضعیت جوی فقیه حسنان
وضعیت جوی کبگان
وضعیت جوی سرمک
وضعیت جوی چاوشی
روستای احشام قائدها
پایگاه اطلاع رسانی بردخون کهنه
کردوان علیا
تابان خورموج
پایگاه اطلاع رسانی حاج آقا محمدی امام جمعه کاکی
زمین سبز
خاندان رزمی

خروجی وبلاگ
feed

پشتيباني
وبلاگ فارسی

 
[ منزل | قديما | تماس ]