دشتی ها


خونه
تماس
 

۱۳٩٢/٦/٢٠

 

یک دشتیاتی گزینه ریاست جهاد دانشگاهی

 

شنیده ها حاکی از انتصاب قریب الوقوع دکتر ابراهیم حاجیانی رئیس سابق مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) به ریاست جهاد داشگاهی است.

این استاد دانشگاه که از چهره های ارزشی و دانشگاهی محبوب در بین جهادگران و دانشگاهیان است بنیانگذار ایسپا بعنوان حرفه ای ترین مرکز نظرسنجی کشور در جهاد دانشگاهی بوده و هم اینک بعنوان مدیر گروه مطالعات اجتماعی در مرکز بررسی های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول فعالیت است. 

دکتر حاجیانی که دارای دکترای جامعه شناسی از دانشگاه تهران است و اهل دشتی  و باعث افتخار که از خوانندگان همیشگی وبلاگ دشتی ها را بیشتر بشناسیم:

 

الف) سوابق تحصیلی:

1- کارشناسی پژوهشگری از دانشگاه تبریز، 1379

2- کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه تربیت مدرس، 1373،

3- دکتری رشته جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

5- عضو هیئت علمی دانشگاه (استادیار با پایه 25)

 

 ب) کتب و پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اتمام یافته:

1- بررسی نارضایتی در طبقه متوسط شهری، (پیمایش ملی)، در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 77-1376

2- مطالعه نیازها و نگرشهای شهروندان تهرانی نسبت به نظام مخابراتی، در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، به سفارش مرکز تحقیقات مخابرات، 1378

3- بررسی پیمایش الگوهای مشروعیت سیاسی در بین طبقه متوسط شهری ایران  (پیمایش ملی) به سفارش پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378

4- نیازهای بهداشتی قالیبافان و ارائه الگوی برای رفع آنها، به سفارش مرکز تحقیقات فرش دستباف وزارت کشاورزی، طرح ملی، 1382

5- همکاری در اجرای طرح علل وقوع اغتشاشات شهری در استان تهران با دکتر صدیق سروستانی به سفارش استانداری تهران، 1382

6- همکاری در اجراء طرح "نیازسنجی فرهنگی دانشجویان" جهاد دانشگاهی، 1375

7- مشارکت در تهیه و اجراء بعضی فازهای طرح «سنجش وضعیت امنیتی کشور» ، به
سفارش پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1376

8- همکاری با موسسه نشر آثار امام (ره) برای تهیه کتاب «فرهنگ و تبلیغات از نظر امام»

9- کتاب «فرهنگ پژوهش و دانشجو»، انتشارات معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی، 1377

10- کتاب ، اصول، مبانی و تکنیکهای پیش‌بینی و آینده‌نگری .ا نتشارات دانشگاه امام صادق (ع)

11- کتاب جرائم سازمان‌یافته، ا نتشارات جهاد دانشگاهی، 1388.

12- کتاب الگوهای سبک زندگی ایرانیان، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک، 1386.

13- کتاب جامعه‌شناسی هویت ایرانی، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک 1388.

14- کتاب مطالعات و پژوهشهای تروریسم  مرکز تحقیقات استراتژیک  1389

15  - کتاب عرفی شدن در بوته نقد .ا نتشارات جهاد دانشگاهی

16- کتاب نقش دانشگاه ازاد اسلامی در همبستگی اجتماعی زیر چاپ

17- کتاب نقش دانشگاه ازاد اسلامی  در توسعه اجتماعی  انتشارات دانشگاه ازاد اسلامی 1387

18- اجرا  13  طرح پزوهشی در حوزه هویت ملی  هویت قومی  هویت مدرن  و هویت دینی امنیت ملی و آینده پژوهی

ج) مقالات  منتشره:

1- مساله قومی و سیاست‌های قومی در ایران، نامه انجمن جامعه‌شناسی ایران
شماره 1، 1379

2- مطالعه جامعه‌شناسی ابعاد هویت ملی، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 3، 1380

3- گفتگوی بین فرهنگی و انسجام ملی، فصلنامه مطالعات ملی، 8 ، 1382

4- منازعات اجتماعی و ثبات سیاسی، مجله اندیشه اجتماع، شماره 2 ، 1376

5- بررسی جامعه‌شناختی الگوهای امنیتی در ایران، مصاحبه منتشره در کتاب «سیاست‌های امنیتی ایران»، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381

6- مذاهب جدید، فرقه‌گرایی مذهبی و ثبات سیاسی، انتشار فصلنامه مطالعات  راهبردی شماره 24، 1384

7- جرائم سازمان یافته، انتشار در فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 23، 1383

8- جایگاه مدل‌سازی در تحقیقات اجتماعی، مجموعه مقالات سمینار دانشجویان داخل و خارج از کشور، 1374

9- بررسی مطالبات و تقاضاهای سیاسی اهل سنت ایران، چاپ در کتاب، نگاهی به
اهل سنت ایران، مرکز بررسی‌های استراتژیک، 1381

10- تغییرات فرهنگی و امنیت ملی، چاپ در کتاب، مجموعه مقالات و سمینار، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، 1379

11- الگوی سنجش امنیت اجتماعی، فصلنامه امنیت اجتماعی ناجا، تابستان 1385

12- معرفی و نقد کتاب چالش‌های هویت در آمریکا، فصلنامه گفتگو، پاییز 1385

13- تبیین براندازی در کشورهای آسیای میانه، مجله علمی پروهشی  دانش سیاسی
دانشگاه امام صادق، تابستان 1388.

14- نیازهای بهداشتی قالی‌بافان، مجله علمی پزوهشی  گلفام، 1387.

15- رابطه هویت ملی و هویت قومی  در میان اقوام ایرانی  مجله علمی پزوهشی انجمن جامعه شناسی ایران زمستان 1388

16- تکنیکهای ترکیب داده ها  در حال انتشار در مجله علمی پزوهشی تحقیقات علوم انسانی حوزه و دانشگاه

17-رابطه هویت ملی و تمایل به فساد  زمستان 1388 ارسالی برای فصلنامه سازمان بازرسی کل کشور

1٨- بررسی تطبیقی تکنیکهای مطالعات اینده  در مجله علمی پژوهشر رابرد تابستان 1390

در مجموع 21 مقاله در مجلات علمی و پژوهشی منتشر نموده اند  .

 

د) شرکت در سمینارها با ارائه مقاله و چاپ در مجموعه مقالات منتشره:

1- سمینار «جامعه شناسی و مدیریت» توسط انجمن جامعه‌شناسی ایران (با همکاری سازمان مدیریت صنعتی)، 1375، ارائه مقاله : مطالعه جامعه شناختی اعتصاب کارگری در تهران

2- سمینار« مسائل اجتماعی ایران» ، توسط انجمن جامعه‌شناسی ایران (و وزارت کشور) در سال 1379، و ارائه مقاله: مسائل قومی و الگوهای سیاست قومی در ایران

3- سمینار تغییرات فرهنگی و ثبات سیاسی، توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، 1377، و ارائه مقاله: مدیریت تقاضاها و مطالبات سیاسی در ایران

4- «شیوه‌های علمی نظرسنجی» در کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی، توسط انجمن روابط عمومی ایران، 1384،

5- دبیر علمی سه عنوان همایش علمی

6- عضو کمیته علمی 8 همایش علمی

7- ارایه مقاله در 15 سمینار  علمی در سطح ملی:

 

ه) فعالیت‌ها و مسئولیت های پژوهشی:

 1- عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مطالعات راهبردی

 2- مسئول بخش جامعه‌شناسی ایران در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران 1378- 1377

 3- عضو شورای علمی گروه جامعه‌شناسی پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد
دانشگاهی

 4- عضو کمیسیون مشورتی شورای فرهنگی عمومی 1374 تا 1378

 5- مدیر اداره نیازسنجی فرهنگی جهاد دانشگاهی 75 تا 78

 6- عضو انجمن جامعه شناسی ایران از بدو تأسیس

 7- راه اندازی و تصدی مسئولیت: «مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران» " (ایسپا)" از 1379 تا کنون (در این دوره در مرکز حدود 195 طرح پیمایشی اتمام یافته
است)

 8- مجری طرح «منشور فرهنگ عمومی «به سفارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»
1377

 9- سردبیر فصلنامه تخصصی دانشکده محل خدمت از سال 1379 تا 1381 و تولید و
انتشار 6 فصلنامه (عضو هیئت تحریریه)

 10- مدیر گروه پژوهش‌های فرهنگی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت
نظام.

 11- عضو شورای علمی گروه جامعه شناسی فرهنگی پزوهشکده فرهنگ و هنرجهاد
دانشگاهی

 12 سردبیر دو شماره از فصلنامه علمی پزوهشی راهبرد

 13- عضو هییت تحریریه فصلنامه راهبرد

 14- عضو هییت تحریریه فصلنامه تحقیقاتی علوم اجتماعی ایران(مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران )

 15- داور مقالات مجلات علمی پزوهشی متعدد از جمله  مطالعات ملی  تحقیقات راهبردی  انجمن جامعه شناسی ایران  راهبرد  تحقیقات علوم اجتماعی ایران و....

  

و) سوابق آموزشی (عناوین تدریس شده در طول 19سال عضویت هیئت
علمی)

 کارشناسی:

 1-  جامعه‌شناسی جنگ، 4 دوره

 2-جامعه‌شناسی اقشار اجتماعی ایران، 16 دوره

 3-آسیب‌شناسی اجتماعی، 31 دوره

 4- بی‌ثباتی سیاسی، 18 دوره

 5-جامعه‌شناسی جوانان، 2 دوره

 6- جامعه‌شناسی قشرها و نابرابری‌ها، 22 دوره

 7- روش تحقیق،15 دوره

 8- نظریه‌های جامعه‌شناسی1 و2 ، 5 دوره

 9- مبانی جامعه‌شناسی، 18 دوره

 کارشناسی ارشد:

 1- مبانی و روشهای پیش‌بینی و آینده‌نگری18دوره

 2- مدیریت بحرانهای شهری

 3- جرائم سازمان یافته 15دوره

 4- تکنیک‌های تجزیه و تحلیل 18دوره دکتری:

 1- درس روش تحقیق کیفی یک دوره

 2-  درس مسایل افکار عمومی دو دوره

  

ح )راهنمایی رساله

 1 حدود 85 عنوان  پایان‌نامه کارشناسی

 3- راهنمایی 39 عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 4- مشاور 5 عنوان رساله دکتری

 5- داوری 8 عنوان رساله دکتری

 6- مشاور 43 عنوان رساله کارشناسی ارشد

 

 و) سوابق اجرایی

 - مسئوول واحد آموزش جهاد دانشگاهی تبریز 1364تا 1369

 - رییس اداره نیاز سنجی فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی -1370 تا 1379

 - عضو هئیت علمی از 1371 تاکنون

 - رییس مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران  (ایسپا ) از 1380 تا 1386

 - معاون فرهنگی اجتماعی بازرسی ویزه رییس جمهور  1380 تا 1384

 - عضو شورای مشورتی شورای  فرهنگ عمومی 1374 تا 1379

 - رییس بخش جامعه شناسی ایران موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه
تهران 1376 تا 1379

 -   مدیر گروه پزوهشهای فرهنگی مرکز تحقیقات استراتزیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
از 1385 تا کنون 

 -  مشاور پژوهشی: در جهاد دانشگاهی- شورای عالی انقلاب فرهنگی- شورای عالی
امنیت ملی  حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی- نیروی انتظامی- دانشگاه امام حسین (ع
) -  شهرداری تهران و....

 -   عضو شورای سیاست گذاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی

 

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ٦:۳۱ ‎ب.ظ

 

 
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازینویسندگان
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی


آرشیو وبلاگ
امرداد ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳

www.flickr.com

لینک دوستان
نصير بوشهر
نسیم جنوب
دکتر عبدالمجید مصلح
اکبر منصوری نسب
ابو حنانه
عبدالمهدی حاجيانی
خورموج
پادشاه عالم
ماندستان کاکی
تیک تاک
وحدت کاکی
نگار عشق
عکسهای دشتی
حسن عبدی
امين چاه شوری
شهرداری خورموج
انجمن آينده سازان توسعه جنوب
رضا دشتی منش
کريم جعفری
اکبر شيخ زاده/تورنتو
بوشهر.دات.کام
ايرانجوان خورموج
آزادی خورموج
سجاد زنده بودی
دهستان طسوج
سايت خبری جويا
استاد س.محمدرضا هاشمی زاده
بوجیکا
شعر دشتی
تاريخ دشتی
سادات دشتی
هیرو
حاج علی زينبی
زنده ياد دکتر احمد ظريف فرد
هواشناس
محمد باقر حاجيانی
شوق وصال
چشوک
خبر دير
عبدالحميد پهلوزاده
هيات صاحب الزمان(عج کردوان
تنگستانی ها
خورموج
بوشهری های مقیم تهران
حسن غلامی
فراز بهزادی
عمو اروند
مشقهای خط خطی
مقالات کامپيوتر
مدرسه بقیه الله(عج)
محمد جواد غريبی
مانيفست آدمک کشی
شاگردان آیت الله دکتر آلبویه
ستاره عشق
دکتر طالب موذنی
باغ سيب صداقت
نشريه الکترونيکی بازدم
علیرضا عمرانی
مهدی چاه شوری
دانشگاه آزاد خورموج
ضيافت(سجاد واعظی
حميد شکيبا
از خنده ها و خاطرات
مهری غريبی
کیان جنوب(عمار شهنیایی
رضا جمالی حاجیانی
در اندیشه فردا(م.محمدی
خبرگزاری خلیج فارس
سمیرا بهزادی
عباسعلی شعبانی
ماشاالله شیخیانی
نون و نمک
اندیشه گر
حسین حیدری
نیمدری
طراحی قالب
علی امیر نژاد
ابراهیم دانش
واحد خواهران هیات صاحب الزمان کردوان
یک قدم تا بی نهایت
اشوم خرگی(سید علی.ن.حسینی
مهندس مصطفی احمدی
بردخون
وبگرد(حسین حاجی پور
از دیار کاکی(محمد احمدی
گروه تحقیقاتی وبزن
ستاد بازسازی عتبات دشتی
حسن صداقت
ابوالفضل منصوری نسب
یا حسین(ع) سالار زینب
فردای دیگر(جواد دشتی منش
مهندس علیرضا چمکوری
پسری همراه خاطراتش
دشتی دشت آرزوها(م.مغدانی
خاطره ها نمی میرند(ف.احمدی
مهندسی عمران(ک.کردوانی
هجوم سایه ها(محسن حیدری
کردوان علیا(علی متفق جو
امام زادگان دشتی(ع.متفق جو
سادات کاکی(س.ش.حسینی
روستای سنا
صادق و سعید زنده بودی
دانشجویان حسابداری آزاد بوشهر
عباس قبادی
هزاردستان(علی امیرنژاد
علی وار(دشتی
رحمان نجفی
مردومان مسیله(مجیو
فایز دشتی
مقالات مهندسی عمران
چرت و پرت های یک حسن
علی شیخیانی
برمصاد دیارمن خورموج
ساسان صالح احمدی
دکتر مهدی نیک نفس
غلامرضا حیاتی
سعید صالح احمدی
حسابدار قرن
گریه ی اشک ها
روستای فقیه حسنان
پلیسور
الیاس شهدوست
غزل سرا
تازهای جهان
گلستان هنر
شهر من کاکی
همکلاسی
دهداری-عسلویه
روستای ناری
تنهایی
امید به خدا
کمیل قحطان
فتوبلاگ "سی"
سلت(چیله)
هواداران شاهین
سلام دیر
برانوش
مهندسی شیمی
قدرت پرواز
عکس های حافظه دوربینم
دانشجویان هرمزگانی دانشگاه رجایی تهران
زیست شناسان دوم دبیرستان
داوران فوتبال دشتی
دکتر غلامرضا جعفری نیا
عقاب خورموج
آزادی شنبه
باشگاه فوتبال دهداری
روستای دهوک
مسجد جامع خورموج
دکتر ابوالقاسم شریف زاده
مهندس محمد آتیار
دو راهک
مروارید جنوب
به سوی ظهور
شیرین تر از عسل
شاهین خورموج
روابط عمومی خورموج
چاه حسین جمال
ابوذر زارعی
یوسف اسکندری
غلامعلی زارعی
عشایر قشقایی دشتی
انیمیشن سازان دشتی
غلامرضا ابراهیمی
الیاس سلیمی
شعر شنبه
تروشک
زیارت ساحلی
خورموج سر خط!
گالری ماهور
فاضل عاشوری
داستان های من و پتروشیمی خارک
کیان جنوب
صدف جنوب
سیدمحمد جواد رکنی
روستای درازی
مسجد قائم آل محمد دشتی
حرف هایی که نزدم
فاصله های بی رنگ
من و پدرم
مهندس اسدپور خواجه گانی
زنده یاد عیسی شوقی وحدت
کهنوج،نگین رودبارزمین
روح الله تمییزی نژاد
محمد حسین بکمی
چرتکه
تی فو نو
چرند و پرند
پاس کاکی
سنا نیوز
چراغ های رابطه
فایز دشتی
سافت بال خورموج
مهدی شیخیانی
دست نوشته های من
زینب علیزاده
فاطمه اسماعیلی
شعر و ادبیات کردوان
فوتبال کردوان
استقلال اسماعیل محمودی
کردوان سفلی،گذشته،حال و آینده
مسجد امام رضا(ع)خورموج
کانون فرهنگی هنری الغدیر خورموج
زیارت ساحلی از نگاه دوربین
چاووشی
اندیشه من=اندیشه تو
اخبار روز شاهین بوشهر
دل نوشته های یک سیوول
کاکی،شهر 300در
پهلوی پارسی
چیزی شبیه دلتنگی
سافتبال بانوان خورموج و ایران
نیلوفر خیال
وب سایت آیت الله منهاج دشتی
روستای باغ علی باقر
ابیانه:زیباترین روستای جهان
عزاداری سنتی بوشهر
یاداشت های شخصی آزاد
من و دوربینم
شیخیان- بست بلند
روستای زیارت ساحلی(نجیرم)
دل نوشته های من
تات وب
کاروانیان
انجمن وبلاگ نویسان کاکی
دوشاب دشتی
عشق وراوی
عشقم خورموج
خاطرات پشت كنكوري
رزمی ها(رئیس ها)
زیر آساک قلعه خورموج
♥best friends♥
Look Our Love
طوفان خورموج
آيم خوشي هسي
صدای روستای سنا
عکاسخانه
تیم والیبال دلیران دشتی
یادها و خاطره ها
کردوان سفلی
شروه
بهنام ابولی
مهدی تنو
وضعیت جوی خورموج
وضعیت جوی بادوله
وضعیت جوی فقیه حسنان
وضعیت جوی کبگان
وضعیت جوی سرمک
وضعیت جوی چاوشی
روستای احشام قائدها
پایگاه اطلاع رسانی بردخون کهنه
کردوان علیا
تابان خورموج
پایگاه اطلاع رسانی حاج آقا محمدی امام جمعه کاکی
زمین سبز
خاندان رزمی

خروجی وبلاگ
feed

پشتيباني
وبلاگ فارسی

 
[ منزل | قديما | تماس ]