دشتی بعد از صعود ايران

شب گذشته بعد از برد ايران وصعود به جام جهاني در سراسر خيابانهاي خورموج تا پاسي از شب جشن وپايكوبي بر پا بود.مردم باهمراهي پليس ودر حالي كه پرچم مقدس ميهنمان را در دست داشتند در گروهاي موتوري كه بالغ بر 200موتور واتومبيل خود وباشعار دادن ايران ايران وسوت كف پياپي به دور افتخار در شهر پرداختند. و شهر را شور وحالي بخشيدند كه كمتر به خود ديده بود.گويي زلزله اي شهر را در بر گرفته بود.شايد اين شادي غرورآفرين مردم دشتي بي ربط به اينكه ستار زارع بازيكن خوش استيل وآينده دار تيم ملي اصليت دشتي است نباشد.به اميد موفقيت ايران وايراني در تمام عرصه هاي بين المللي.....

/ 0 نظر / 7 بازدید