ش ن ی د ها

+ شنیده ها حاکی از آن است دکتر سیدموسی گلستانه از گزینه های جدی ریاست دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان هستند
در ضمن ایشان از گزینه های جدی معاون دانشجویی دانشگاه خلیج فارس هم محسوب می شود.
بدنیست بدانیم دکتر گلستانه فرزند دشتی عضوهیات علمی دانشگاه خلیج فارس ودانش آموخته دکترا روانشناسی تربیتی از دانشگاه شهیدچمران اهواز است.

+ در پی انتصابات صورت گرفته در معاونت های دانشگاه خلیج فارس خبر می رسد قدیمی ترین معاون فعلی دانشگاه خلیج فارس یعنی معاون فرهنگی که هم اکنون دکتر شیرازی عهده دار آنست نیز جای خود را ب دکتر حسین اسکندری بدهد.دکتر اسکندری از اعضا هیات علمی دانشگاه خلیج فارس در گروه مهندسی مکانیک هستند.

+ طبق آخرین آمار داده شده توسط مرکز آمار ایران تا پایان سال ۱۳۹۳ استان بوشهر با جمعیت 1032949 نفری بیست و چهارمین استان کشور ب لحاظ جمعیتی است.
بد نیست بدانیم استان تهران با جمعیت 12183391 نفر بیشترین و استان ایلام با جمعیت 557599 نفر کم جمعیت ترین استان های کشور محسوب میشوند

+ طبق اعلام مرکز آمار ایران تا پایان سال 1393 استان بوشهر با نرخ بیکاری 9.0 درصد بیست و چهارمین استان بیکار کشور ب شمار می رود.جالب است بدانید استان کرمان با نرخ بیکاری 6.9 درصد و کرمانشاه با نرخ بیکاری 15.7 درصد ب ترتیب دارای کمترین و بیشترین نرخ بیکاری را در بین سی یک استان کشور ب خود اختصاص داده اند

+ در آمار ارایه شده استان مان با نرخ باسوادی 83.64 درصد پانزدهمین استان باسواد کشور ب حساب می آید. این آمار نشان می دهد استان تهران دارای حداکثر درصد باسوادان کشور با نرخ 90.46 درصد است و استان سیستان وبلوچستان با نرخ باسوادی 71.56 درصد دارای بیشترین آمار بیسوادان کشور را در خود جای داده است.

+ در مورد ضریب نفوذ اینترنت استان آفتاب،نخل و دریا بوشهر دارای بهترین وضعیت خود در شاخص های اشاره شده است و آن رتبه هفتم کشور با ضریب نفوذ 19.8 درصد می باشد. حضور استان تهران با ضریب نفوذ26 درصدی دور از انتظار نیست اما قرار گرفتن استان سیستان و بلوچستان در آخرین رتبه با ضریب نفوذ 6.6 درصدی همبستگی محسوسی را با نرخ باسوادان پهناورترین استان کشور نشان می دهد.

/ 0 نظر / 328 بازدید