یک دشتیاتی گزینه ریاست جهاد دانشگاهی

شنیده ها حاکی از انتصاب قریب الوقوع دکتر ابراهیم حاجیانی رئیس سابق مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) به ریاست جهاد داشگاهی است.

این استاد دانشگاه که از چهره های ارزشی و دانشگاهی محبوب در بین جهادگران و دانشگاهیان است بنیانگذار ایسپا بعنوان حرفه ای ترین مرکز نظرسنجی کشور در جهاد دانشگاهی بوده و هم اینک بعنوان مدیر گروه مطالعات اجتماعی در مرکز بررسی های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول فعالیت است. 

دکتر حاجیانی که دارای دکترای جامعه شناسی از دانشگاه تهران است و اهل دشتی  و باعث افتخار که از خوانندگان همیشگی وبلاگ دشتی ها را بیشتر بشناسیم:

 

الف) سوابق تحصیلی:

1- کارشناسی پژوهشگری از دانشگاه تبریز، 1379

2- کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه تربیت مدرس، 1373،

3- دکتری رشته جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

5- عضو هیئت علمی دانشگاه (استادیار با پایه 25)

 

 ب) کتب و پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اتمام یافته:

1- بررسی نارضایتی در طبقه متوسط شهری، (پیمایش ملی)، در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 77-1376

2- مطالعه نیازها و نگرشهای شهروندان تهرانی نسبت به نظام مخابراتی، در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، به سفارش مرکز تحقیقات مخابرات، 1378

3- بررسی پیمایش الگوهای مشروعیت سیاسی در بین طبقه متوسط شهری ایران  (پیمایش ملی) به سفارش پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378

4- نیازهای بهداشتی قالیبافان و ارائه الگوی برای رفع آنها، به سفارش مرکز تحقیقات فرش دستباف وزارت کشاورزی، طرح ملی، 1382

5- همکاری در اجرای طرح علل وقوع اغتشاشات شهری در استان تهران با دکتر صدیق سروستانی به سفارش استانداری تهران، 1382

6- همکاری در اجراء طرح "نیازسنجی فرهنگی دانشجویان" جهاد دانشگاهی، 1375

7- مشارکت در تهیه و اجراء بعضی فازهای طرح «سنجش وضعیت امنیتی کشور» ، به
سفارش پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1376

8- همکاری با موسسه نشر آثار امام (ره) برای تهیه کتاب «فرهنگ و تبلیغات از نظر امام»

9- کتاب «فرهنگ پژوهش و دانشجو»، انتشارات معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی، 1377

10- کتاب ، اصول، مبانی و تکنیکهای پیش‌بینی و آینده‌نگری .ا نتشارات دانشگاه امام صادق (ع)

11- کتاب جرائم سازمان‌یافته، ا نتشارات جهاد دانشگاهی، 1388.

12- کتاب الگوهای سبک زندگی ایرانیان، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک، 1386.

13- کتاب جامعه‌شناسی هویت ایرانی، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک 1388.

14- کتاب مطالعات و پژوهشهای تروریسم  مرکز تحقیقات استراتژیک  1389

15  - کتاب عرفی شدن در بوته نقد .ا نتشارات جهاد دانشگاهی

16- کتاب نقش دانشگاه ازاد اسلامی در همبستگی اجتماعی زیر چاپ

17- کتاب نقش دانشگاه ازاد اسلامی  در توسعه اجتماعی  انتشارات دانشگاه ازاد اسلامی 1387

18- اجرا  13  طرح پزوهشی در حوزه هویت ملی  هویت قومی  هویت مدرن  و هویت دینی امنیت ملی و آینده پژوهی

ج) مقالات  منتشره:

1- مساله قومی و سیاست‌های قومی در ایران، نامه انجمن جامعه‌شناسی ایران
شماره 1، 1379

2- مطالعه جامعه‌شناسی ابعاد هویت ملی، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 3، 1380

3- گفتگوی بین فرهنگی و انسجام ملی، فصلنامه مطالعات ملی، 8 ، 1382

4- منازعات اجتماعی و ثبات سیاسی، مجله اندیشه اجتماع، شماره 2 ، 1376

5- بررسی جامعه‌شناختی الگوهای امنیتی در ایران، مصاحبه منتشره در کتاب «سیاست‌های امنیتی ایران»، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381

6- مذاهب جدید، فرقه‌گرایی مذهبی و ثبات سیاسی، انتشار فصلنامه مطالعات  راهبردی شماره 24، 1384

7- جرائم سازمان یافته، انتشار در فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 23، 1383

8- جایگاه مدل‌سازی در تحقیقات اجتماعی، مجموعه مقالات سمینار دانشجویان داخل و خارج از کشور، 1374

9- بررسی مطالبات و تقاضاهای سیاسی اهل سنت ایران، چاپ در کتاب، نگاهی به
اهل سنت ایران، مرکز بررسی‌های استراتژیک، 1381

10- تغییرات فرهنگی و امنیت ملی، چاپ در کتاب، مجموعه مقالات و سمینار، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، 1379

11- الگوی سنجش امنیت اجتماعی، فصلنامه امنیت اجتماعی ناجا، تابستان 1385

12- معرفی و نقد کتاب چالش‌های هویت در آمریکا، فصلنامه گفتگو، پاییز 1385

13- تبیین براندازی در کشورهای آسیای میانه، مجله علمی پروهشی  دانش سیاسی
دانشگاه امام صادق، تابستان 1388.

14- نیازهای بهداشتی قالی‌بافان، مجله علمی پزوهشی  گلفام، 1387.

15- رابطه هویت ملی و هویت قومی  در میان اقوام ایرانی  مجله علمی پزوهشی انجمن جامعه شناسی ایران زمستان 1388

16- تکنیکهای ترکیب داده ها  در حال انتشار در مجله علمی پزوهشی تحقیقات علوم انسانی حوزه و دانشگاه

17-رابطه هویت ملی و تمایل به فساد  زمستان 1388 ارسالی برای فصلنامه سازمان بازرسی کل کشور

1٨- بررسی تطبیقی تکنیکهای مطالعات اینده  در مجله علمی پژوهشر رابرد تابستان 1390

در مجموع 21 مقاله در مجلات علمی و پژوهشی منتشر نموده اند  .

 

د) شرکت در سمینارها با ارائه مقاله و چاپ در مجموعه مقالات منتشره:

1- سمینار «جامعه شناسی و مدیریت» توسط انجمن جامعه‌شناسی ایران (با همکاری سازمان مدیریت صنعتی)، 1375، ارائه مقاله : مطالعه جامعه شناختی اعتصاب کارگری در تهران

2- سمینار« مسائل اجتماعی ایران» ، توسط انجمن جامعه‌شناسی ایران (و وزارت کشور) در سال 1379، و ارائه مقاله: مسائل قومی و الگوهای سیاست قومی در ایران

3- سمینار تغییرات فرهنگی و ثبات سیاسی، توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، 1377، و ارائه مقاله: مدیریت تقاضاها و مطالبات سیاسی در ایران

4- «شیوه‌های علمی نظرسنجی» در کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی، توسط انجمن روابط عمومی ایران، 1384،

5- دبیر علمی سه عنوان همایش علمی

6- عضو کمیته علمی 8 همایش علمی

7- ارایه مقاله در 15 سمینار  علمی در سطح ملی:

 

ه) فعالیت‌ها و مسئولیت های پژوهشی:

 1- عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مطالعات راهبردی

 2- مسئول بخش جامعه‌شناسی ایران در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران 1378- 1377

 3- عضو شورای علمی گروه جامعه‌شناسی پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد
دانشگاهی

 4- عضو کمیسیون مشورتی شورای فرهنگی عمومی 1374 تا 1378

 5- مدیر اداره نیازسنجی فرهنگی جهاد دانشگاهی 75 تا 78

 6- عضو انجمن جامعه شناسی ایران از بدو تأسیس

 7- راه اندازی و تصدی مسئولیت: «مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران» " (ایسپا)" از 1379 تا کنون (در این دوره در مرکز حدود 195 طرح پیمایشی اتمام یافته
است)

 8- مجری طرح «منشور فرهنگ عمومی «به سفارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»
1377

 9- سردبیر فصلنامه تخصصی دانشکده محل خدمت از سال 1379 تا 1381 و تولید و
انتشار 6 فصلنامه (عضو هیئت تحریریه)

 10- مدیر گروه پژوهش‌های فرهنگی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت
نظام.

 11- عضو شورای علمی گروه جامعه شناسی فرهنگی پزوهشکده فرهنگ و هنرجهاد
دانشگاهی

 12 سردبیر دو شماره از فصلنامه علمی پزوهشی راهبرد

 13- عضو هییت تحریریه فصلنامه راهبرد

 14- عضو هییت تحریریه فصلنامه تحقیقاتی علوم اجتماعی ایران(مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران )

 15- داور مقالات مجلات علمی پزوهشی متعدد از جمله  مطالعات ملی  تحقیقات راهبردی  انجمن جامعه شناسی ایران  راهبرد  تحقیقات علوم اجتماعی ایران و....

  

و) سوابق آموزشی (عناوین تدریس شده در طول 19سال عضویت هیئت
علمی)

 کارشناسی:

 1-  جامعه‌شناسی جنگ، 4 دوره

 2-جامعه‌شناسی اقشار اجتماعی ایران، 16 دوره

 3-آسیب‌شناسی اجتماعی، 31 دوره

 4- بی‌ثباتی سیاسی، 18 دوره

 5-جامعه‌شناسی جوانان، 2 دوره

 6- جامعه‌شناسی قشرها و نابرابری‌ها، 22 دوره

 7- روش تحقیق،15 دوره

 8- نظریه‌های جامعه‌شناسی1 و2 ، 5 دوره

 9- مبانی جامعه‌شناسی، 18 دوره

 کارشناسی ارشد:

 1- مبانی و روشهای پیش‌بینی و آینده‌نگری18دوره

 2- مدیریت بحرانهای شهری

 3- جرائم سازمان یافته 15دوره

 4- تکنیک‌های تجزیه و تحلیل 18دوره دکتری:

 1- درس روش تحقیق کیفی یک دوره

 2-  درس مسایل افکار عمومی دو دوره

  

ح )راهنمایی رساله

 1 حدود 85 عنوان  پایان‌نامه کارشناسی

 3- راهنمایی 39 عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 4- مشاور 5 عنوان رساله دکتری

 5- داوری 8 عنوان رساله دکتری

 6- مشاور 43 عنوان رساله کارشناسی ارشد

 

 و) سوابق اجرایی

 - مسئوول واحد آموزش جهاد دانشگاهی تبریز 1364تا 1369

 - رییس اداره نیاز سنجی فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی -1370 تا 1379

 - عضو هئیت علمی از 1371 تاکنون

 - رییس مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران  (ایسپا ) از 1380 تا 1386

 - معاون فرهنگی اجتماعی بازرسی ویزه رییس جمهور  1380 تا 1384

 - عضو شورای مشورتی شورای  فرهنگ عمومی 1374 تا 1379

 - رییس بخش جامعه شناسی ایران موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه
تهران 1376 تا 1379

 -   مدیر گروه پزوهشهای فرهنگی مرکز تحقیقات استراتزیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
از 1385 تا کنون 

 -  مشاور پژوهشی: در جهاد دانشگاهی- شورای عالی انقلاب فرهنگی- شورای عالی
امنیت ملی  حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی- نیروی انتظامی- دانشگاه امام حسین (ع
) -  شهرداری تهران و....

 -   عضو شورای سیاست گذاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی

 

/ 13 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
علی سالمی

سلام.فردا جمعه ساعت 18 مستند ای روزگار از شبکه مستند در برنامه نردبان پخش میشه.تونستین نگاه کنین.با تشکر

hamid

سلام بزرگترین پایگاه افزایش بازدید و بهبود رنک شروع بکار کرد اگه به دنبال افزایش بازدید واقعی بهبود رنک الکسا و گوگل سایت خودتونین حتما به این سایت سر بزنین http://hitsha.ir در این سایت میتونین از امکانات مخصوصی که گذاشته شده استفاده کنین : 1 - سیستم تبادل بنر 2 - سیستم تبادل بازدید کننده 3 - سیستم لینک باکس حرفه ای و بزودی سیستم تبادل پاپ آپ تمام این سیستم ها تاثیر صددرصد مثبت روی رنک و جایگاه وبلاگ و وبسایت شما داره منتظر شما در هیتس ها هستیم .

شیخیون

حمایت پرفسور شاعر مهندس مهدی شیخیانی از شهردار نمونه استان مهندس شیخیانی http://mehdisheykhiani.blogfa.com/

صدیقه زیارتی

درود وب "برگ های پاییزی" با سه پهلوی به روز شد منتظر خش خش قدم هاتون هستم..[گل]

مهدی شیخیانی

درود محمد عزیز. سپاس برای معرفی جناب حاجیانی. و آرزومند بهترین ها برای دشتی و مردمان دشتی

سایت تخصصی شروه

.: سایت تخصصی شروه راه اندازی شد :. sharveh.ir شروه‌ آواز غمگنانه‌ و سوزناكي‌ است‌ در ماية‌ دشتي‌ كه‌ توسط‌ شروه‌ خوان‌ اجرا مي‌شود. هنر شروه‌خواني‌ يا فايز خواني‌ در حوزه‌ جغرافيايي‌ منطقة‌ بوشهر سابقه‌اي‌ بيش‌ از صد سال‌ دارد.