نتایج کامل انتخابات شورای شهر شهرستان دشتی

خورموج
1- آقای مختار پزشک نام پدرعبدالحسین دارای 5625 رأی

2- آقای حمید بردستانی نام پدر رحمان دارای 4819 رأی

3- آقای عبدالمهدی بازیار نام پدرغلامحسین دارای 4797 رأی

4- آقای سیدعبدالمحسن هاشمی زاده نام پدر سیدمصطفی دارای 4794 رأی

-5 آقای علی صمدیان مجرد نام پدر ابراهیم دارای 4286 رأی

6- آقای غلامحسین تیموری نام پدر علی دارای 3970 رأی

7- آقای حسین ابراهیمی نام پدر علی دارای 3925 رأی

8- آقای مرتضی رضایی نام پدر مهدی دارای 3471 رأی

9- آقای عبدالحسین حاجیانی نام پدر عباس دارای 3400 رأی

10- آقای عبدالله چیگانی نام پدر عبدالحسن دارای 3095 رأی

11- آقای مراد زارع نام پدر حسین دارای 2853 رأی

12- آقای غلامرضا زارعی نام پدر عبدالله دارای 2850 رأی

13- آقای حسین زارعی نام پدر حیدر دارای 2491 رأی

14- آقای پرهام پرویزی مقدم نام پدر اکبر دارای 2415 رأی

15-خانم فهیمه غریبی خورموجی نام پدر حسین دارای 2346 رأی

16- آقای حسین سمیعی منفرد نام پدر اسکندر دارای 2257 رأی

17- آقای مجید شریعت زاده نام پدرحسن دارای 2246 رأی

18- خانم سیده پروین هاشمی نام پدرسید خورشید دارای 1943 رأی

19- غلامرضا قربانی مقدم نام پدراحمد دارای 1933 رأی

20-خانم فاطمه حیدری نام پدر احمد دارای 1887 رأی

21- آقای خلیل وراوئی نام پدر غلامحسین دارای 1730 رأی

22-آقای سیدمحمدرضا هاشمی نام پدر سیدرضا دارای 1507 رأی

23-آقای اکبر طاهریان آزاد نام پدر خضر دارای 1444 رأی

24-آقای علی توپال نام پدر مندنی دارای 1385 رأی

25- آقای علی فقیه نام پدر عبداله دارای 1326 رأی

26-آقای سهراب منصوری نام پدر علی دارای 1104 رأی

27-آقای رحمان رستمی نام پدر کهزاد دارای 803 رأی

28- آقای اکبر جوکار نام پدر محمدحسین دارای 792 رأی

29- آقای اسفندیار اسمعیلی نام پدرعلی دارای 544 رأی

30- آقای صمد سلامی نام پدر خورشید دارای 473 رأی

 

کاکی

1- آقای سیدعلی اکبر فاطمی نام پدرسید محمدعلی دارای4459 رأی

2- آقای منصور احمدی نام پدر عالی دارای3198 رأی

3- آقای سیدحسن حسینی نام پدر سیدغلامحسین دارای 2664 رأی

4- آقای نصراله محمدی نام پدر محمد دارای2146 رأی

5- خانم زهرا دورقمری نام پدر اسماعیل دارای1979 رأی

6- آقای علیرضا زارعی نام پدر محمد دارای1846 رأی

7- آقای عبدالحسین احمدی نام پدر غلام دارای1612 رأی

8- آقای غلامحسین جمالی حاجیانی نام پدر علی دارای1466 رأی

9- آقای عبدالحسین حاجیانی نام پدر قنبر دارای1320 رأی

10- آقای سیدحسین حسینی مسلم نام پدر سیدابوالحسن دارای 1183 رأی

11- آقای علی شیخیانی نام پدر ابراهیم دارای1000 رأی

12- آقای یعقوب مظفری نام پدر اسماعیل دارای948 رأی

13- آقای علی نوری نام پدر خداداد دارای 832 رأی

14- آقای ابول فاطمی نام پدر محمود دارای624 رأی

15- آقای اکبر الوندی پور نام پدر عبدالحسین دارای 550 رأی

16- آقای عبدالعلی قاسمی نام پدر غلامحسین دارای 492 رأی

17- آقای محمدرضا عالی پور نام پدر عالی دارای 297 رأی

 

شنبه

1- آقای عبداله عباسی وحدت نام پدرغلامحسین دارای600 رأی

2- آقای اکبر مشهور نام پدرمحمد دارای397 رأی

3- آقای علی غلامی نام پدرحسین دارای334 رأی

4- آقای فضل اله درا نام پدر حسین دارای322 رأی

5-  آقای علی صلحی مطلق نام پدرنامدار دارای 309 رأی

6- آقای بهرام عقاب نشان نام پدراردشیر دارای303 رأی

7- آقای یوسف نوذری خواه نام پدر حسین دارای295 رأی

8- آقای عباس محمدی پرست نام پدر محمد دارای275 رأی

9- آقای ناصر غلامی صداقت نام پدرعلی دارای272 رأی

10- آقای علی دهاز نام پدر عبدالرسول دارای239 رأی

11- آقای یعقوب کاویانی مطلق نام پدر احمد دارای194 رأی

12- آقای حبیب نوذری نام پدر عبدی دارای154 رأی

13- آقای عبدالکریم مسعودی نام پدر اسفندیار دارای 137 رأی

14- آقای حسین محمدی نام پدر حاجی دارای137 رأی

15- آقای بهزاد اکبری نام پدر عبداله دارای129 رأی

16- آقای علی زورستان نام پدر محمد دارای99 رأی

17- آقای ابوذر درپوش نام پدرغلامرضا دارای 93 رأی

18- آقای عباس احمدیان زاده نام پدرمحمود دارای 88 رأی

19- محسن نوذری خواه نام پدرحسین دارای 51 رأی

 

بادوله

1-  آقای محمدبانی منفرد نام پدرآقایی دارای1071 رأی

2- آقای عسکر عباسی نام پدرمحمد دارای991 رأی

3- آقای اصغر آسیائی مجرد نام پدرعوض دارای963 رأی

4- آقای علی جعفری نژاد نام پدرغلامحسین دارای896 رأی

5-  آقای سیدسعید هاشمی فرد نام پدرسیدمحمد دارای823 رأی

6- آقای سیدعبدالشریف پویان نام پدرسید محمد دارای795 رأی

7- آقای فیروز فاطمی کیا نام پدر محمود دارای750 رأی

8- آقای سیدعلی حسین زاده نام پدرسیدعبدالحسن دارای712 رأی

9- آقای زهیر یکتاش نام پدرمصطفی دارای344 رأی

/ 2 نظر / 13 بازدید
زینبی

منتخبین شورای اسلامی روستای زیزار. 1 .محمد حسین دشتی 52 رای 2. حمید زینبی 47 رای 3. محمد زینبی 45 رای 4. قاسم تنگستانی 42 رای 5. ابراهیم زینبی 25 رای

نظرت درباره نفربنجم بگو اقای.... شورای خورموج چرابادوستات اینده خودراخراب میکنی بیش خدا چراهمه جا فقط به صمدیان بیله کردین یعنی واقعا مشکلات شهر مقصر صمدبانه تاحالا باهاش حرف زدین دیدگاهاش شنیدین چرا فقط باکسانی که جای در شهر خورموج ندارن مصاحبه میکنید ایا صمدیان تاحالا به خودش اجازه داده در مورد دیگران حرف بزنه چراهمه برسنل شهرداری ازصداقت واحساس مسولیت او حرف میزنن خداوندخیلی بزرگه بخدا خوب نیست بی گناه مردمو تخریب کردن مطمن باشید اه صمدیان همه دشما را خواهد گرفت وروزی دوست او خواهید شد