/ 7 نظر / 10 بازدید
ایمان مصطفوی

تفاوت دشتی ها با سایرین ایمان مصطفوی چانه زنی ها و ایستادن مردم یک منطقه بر سر یک موضوع و دفاع از آن و یا به عبارتی نوع خواسته ای مردمان یک شهر ، استان و یا منطقه گویای جهت گیری ها و اولویت های آنان است. تا کنون مسایل اختلافی زیادی در بین شرها و منطاق مختلف مطرح شده است که حساسیت هر منطقه نسبت به موضوعات مختلف متفاوت است. در این میان مواردی مانند موضوع انتزاع عسلویه، محل استقرار پارس شمای و چگونگی بهره مندی هر یک از شهرستان های استان واکنش های متفاوتی را از سوی مردمان شهرهای مختلف در بر داشته است. هر چند مردم دشتی تا کنون واکنش های آرامی در قبال مسایل مربوط به انتزاع عسلویه و نیز برخورداری از منافع و ظرفیت های پارس شمالی را داشته اند، اما برخورد جدی تر این مردم در قبال موضوع دانشگاه بین المللی پارس جالب توجه است. و این رفتار است که مردم دشتی را از سایر منطاق متمایز می سازد. این رفتار نشان می دهد که علم گرایی و و دانش گرایی ویژگی تارریخی و ماندگار مردمان دشتی است و بر سر آن با هیچ کس و هیچ چیزی معامله نمی کنند. این که این بار مردم آرام و بی تنش دشتی بر روی خواسته خود برای راهاندازی دانشگاه می ایستند ن

سيد حسين

http://www.etrati.blogfa.com/post-54.aspx یاد امام و شهدا دل رو می بره کرب و بلا

سید محمدرضا هاشمی زا ده

سلام جناب شاکری همدل همولایتی در طول یکسال کار در انترنت گاهی نشد که با همه گرفتاری هایم پیامی از دوستی هر چند مبتدی ویا نا اشناوحتی مخالف نوشته هایم را بی جواب بگذارم...هر چند همیشه خود را در ابتدای راه علم ومعرفت میدان ولی ارسال پیامهای زیاد دوستانی که اتفاقا بیشتر شان خارج از استانند.ودلیلش را نمیدانم وبسیار هم...پیشکسوت خود را می نوازند ودر هر پستی که می گذارم شعری ومطلبی از اینهمه محبت سر شا رشان شر منده می شوم منده میشومولی حضور دوستانی مثل شما حکایتی دیگر دارد..وذوق وشوقی دیگر که سر شارم فرماییدتا این را ه سبز را ادامه دهم.....