متا سفم برای خودم و...

-لحظاتی پيش متوجه شدم که نام دکتر کبگانيان تنها کانديد وزارت از استان بوشهر از ليست کابينه حذف شده ودکتر زاهدی رابه عنوان وزارت علوم معرفی شده است.اين مسئله خود حاوی چند نکته اساسی وريشه ای است که برمی گردد به خودمان... آری نمايندگان ما کی می خواهند خود را نشان دهند.نمايندگانی که هنوز برسر مسائلی چون فرماندار.مدير کل.رياست فلان اداره شهرستان يا مدير دبستانی در روستايی دور افتاده با هم ديگر نزاع دارند آخر ۴نماينده !!از استان ارزش اين همه.....نميدانم چه گويم. نوشته بودم که نمايندگان در پی رايزنی هستند اشتباه کردم چرا که خبر دار شدم نماينده منطقه ما در پی رايزنی آقای جهرمی(وزير معرفی شده کار وامور اجتماعی)ميباشند (خسته نباشی خدا قوت).اصل را رها کرده چسبيده به فرع!! اميد که بهتر گردد عمری است که گوييم بهتر گردد!!....کاش...کاش.....تاکی؟؟؟

ديگران رهسپر ثابت وسياره شدند

                                                   ما در پی فاتحه اهل قبوريم هنوز 

                                                                    معينی کرمانشاهی

/ 0 نظر / 6 بازدید