نجیرم و...(2)

5. و اما نجیرم!
   شهری تاریخی ... شهری گمشده . شهری آباد در ساحل ماندستان باستانی . شهری در این سو یا آن سوی مصب رود سکان ؟ آن جایی که مند پس از گذشت چندصد کیلومتر به پایان می رسد و دل به دریا می سپرد !
   پاسخ دهنده در پاسخ خویش به خوانندگان محترم نصیر وعده داده اند که "در آینده ای نزدیک اطلاعات جامع در این خصوص [نجیرم] ارائه می گردد" . از قضا بنده هم حدود سه سال پیش مقاله ای مفصل در خصوص " نجیرم" نوشته ام  که چون هم چنان به دنبال منابع و کنکاش بیشتری می باشم تاکنون از چاپ آن خودداری کرده ام اما چون ایشان خود را "بر اساس قرابت و خویشی" جدا از مردم دوست داشتنی ! دشتی ندانسته اند و از طرفی هم بنده علاقمند به تمامی اهالی محترم دشتی و خویشان و خویشاوندان ایشان هستم خالی از لطف و بی مسما ندیدم در پایان به پاس الطاف محبت آمیز پاسخ گوی بی نام و نشان تعدادی منابع و اسناد تاریخی و یا بخش هایی از تحقیق ها و پژوهش هایی که در آنها به " نجیرم " و جای-گاه آن اشاره ای رفته است به اختصار معرفی کنم مبادا که این محقق بزرگوار به این منابع و دیگر منابعی که در اختیار بنده است آشنایی یا  دسترسی نداشته باشند و این منابع ارزشمند از قلم مبارکشان! بیافتد و نتوانند اطلاعاتشان را آنچنان که خود ذکر کرده اند به صورت "جامع" ارائه کنند .

الف : کتاب ها :
    1. " مسالک و ممالک"  نوشته ابواسحق ابراهیم اصطخری ( نوشته شده در بین 318 تا 321 هـ .ق ) .
   در این کتاب در مجموع 5 بار از نجیرم یاد شده است: صفحه های 36، 100، 117،119 و 123 .
   در خصوص سیف آل ابوزهیر می نویسد : گ... و جعفر بن ابی زهیر- جعفر آنست کی هرون الرشید گفته بود کی اگر نه آنستی کی جعفر نیک نشنود وزارت به وی دادمی، مظفر بن جعفر ملک دستقان او دارد و خداوند شمشیرست ، و از حد جنابه تا نجیرم اوراست ". /ص 123/
   طبق تقسیم بندی نخستینن در شمال خلیج فارس حدفاصل گناوه تا جزیره کیش سه سیف یعنی کناره وجود داشته است که هرکدام به نام قبیله ای از قبایل مهاجر عرب نام گذاری شده بوده است که شمالی ترین این سیف ها ، سیف زهیر از رودخانه مند یعنی از نجیرم تا گناوه (جنابه) امروزی امتداد داشته است و اصطخری در این کتاب دو بار به این مهم اشاره می کند و سیف مظفر را بین نجیرم تا جنابه معرفی می کند ضمن آنکه در نقشه ای که در کتاب فوق به چاپ رسیده است و در بخش نقشه ها به آن  اشاره خواهیم کرد به وضوح نجیرم را در شمال رود سکان(مند) ترسیم کرده است . 

 


      2.  سفرنامه ابن حوقل با عنوان "ایران در صوره الارض" که در حدود سال 367ه.ق(977م) یعنی در نیمه دوم قرن چهارم نوشته شده است .
در این کتاب نیز در مجموع 5 مرتبه از نجیرم سخن گفته شده است .
   در صفحه 7 بلافاصله بعد از جنابه به نجیرم اشاره شده است :"...در این کرانه ها در پیشاپیش دریا میان جنابه و نجیرم ، دیهها و کشتزارهایی و نیز مساکن پراکنده بسیار گرم وجود دارد ".
   صفحه های 32 و 33 : در شرح نامها و عنوان های نقشه فارس ابتدا شهرهایی که در کرانه خلیج فارس قرار دارند را از شمال به جنوب برمی شمارد و سپس به تشریح مکانی هر یک از آنها می پردازد .
   "شهرهایی که در کرانه دریا طرف راست قرار دارند عبارت اند از : مهروبان ، سینیز ، جنابه (گناوه) ، توج (توز) ، نجیرم ، سیراف و حصن ابن عماره "/ص32/
   در میان توج و نجیرم مصب رودی است که شهرهای ملجان و کمارج در طرف چپ آن قرار دارند ، و نیز در طرف چپ نجیرم مصب رودی است که از دریاچه سکان می آید و در طرف راست این رود شهرهای کهرجان و نابند واقع است و نیز در طرف راست آن در سر راه سیراف به شیراز در وسط نقشه شهرهای "جره" و "جور" (گور) قرار دارند  و آن طرف رود شهر کوار است  و در زیر نجیرم شهرهای صفاره و فهلو و غندجان است..."/ص33/  

 
      3. احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم تالیف  ابو عبدا... محمد بن احمد مقدسی که در قرن چهارم هجری (دهم میلادی) و در سال 375 هـ . ق  به زبان عربی نوشته شده است :
    در این کتاب نیز 5 بار از نجیرم سخن به میان آمده است که در صفحه 637 آن را چنین توصیف می کند:"نجیرم : نیز در کنار دریا است. دو جامع دارد که صحن یکی از سنگ تراشیده شده است. بازاری نزدیک در بیرون شهر دارد. از چاه و برکه ها می آشامند که از باران انباشته شده اند ".
     4. فارسنامه ابن بلخی که در  قرن 6 ق نوشته شده است.
     در این کتاب سه جا از نجیرم ذکر شده است :
     صفحه 141 : "جیرم و حورشی ، نجیرم شهرکی است و حورشی دیهی و جمله از اعمال سیراف است و گرمسیر عظیم است" .
     صفحه 152 : در ذیل نهر ثکان به وضوح به مکان نجیرم اشاره می کند : "نهر ثکان ، منبع این رود از دیهی است نام آن جترویه و این دیه را و ناحیتی را که معروفست بماصرم از اعمال شیراز آب دهد و همچنین می رود تا کوار و صمکان و خبر و کارزین و قیر و ابزر و لاغر و نواحی را آب دهد و بعضی از نواحی سیراف را آب دهد و آخر همه دیهی است نام آن ثکان و این نهر را بدآن بازخوانند پس میان نجیرم و سیراف در دریا افتد و در پارس هیچ رود از این پرفایده تر تیست ".
      صفحه 163 : که به فاصله شیراز تا نجیرم اشاره می کند : " و از شیراز تا نجیرم شصت و پنج فرسنگ ، چهار منزل تا غندجان هم برین راه کی یاد کرده آمد  بیست فرسنگ منزل پنجم بوشتکان هفت فرسنگ منزل ششم بوشکانات پنج فرسنگ منزل هفتم دیه شنابا ده فرسنگ منزل هشتم ماندستان هشت فرسنگ منزل نهم آخر ماندستان هفت فرسنگ منزل دهم نجیرم هشت فرسنگ" .


     5. معجم الادباء نوشته یاقوت حموی ( 574-626 ق ) :
   ایشان در زیر عنوان " ابراهیم بن عبدا... نجیرمی در صفحه 43 می نویسد :" ابوسعد سمعانی گوید: نجیرمی منسوب است به نجیرم که آن را گاه نجارم گویند و آن محله ای است در بصره . مولف گوید :  قول سمعانی درست نیست . البته طایقه ای از مردم نجیرم در یکی از محله های بصره زندگی می کنند و بدان نسبت داده می شوند . نجیرم قریه بزرگی است بر ساحل دریای فارس میان آن و سیراف پانزده فرسخ است . من آن را دیده ام . مردمش بیشتر بازرگانند ، آنجا را نیرم گویند . آنان ایرانی هستند از ایرانیهای امروز. خوراکشان میوه کنار و ماهی است" .
   6. جغرافیای تاریخی سرزمین های خلافت شرقی نوشته گای لسترینج (1854-1933 م) ترجمه محمود عرفان .
   در این اثر ارزشمند در دفعه های متعدد و بویژه در فصل هفدهم در توضیح ولایت "اردشیر خره" یکی از پنج ایالت پارس از "نجیرم" یاد شده است . در این اثر تحقیقی علاوه بر نقشه استان های فارس و کرمان (نقشه 6 صفحه 9-298) که در نهایت روشنی و وضوح نمایش داده شده است و مکان "نجیرم" را نیز با مقداری فاصله در شمال رود سکان (مند) ترسیم کرده است در چندین نوبت به ذکر جای گاه این بندر تاریخی پرداخته است و در تمامی موارد و به استناد کتب معتبر تاریخی و سفرنامه های جغرافی دانان بزرگ عربی قرون دوم تا ششم هجری قمری ، مکان "نجیرم" را در ابتدای سیف مظفر و در شمال رود سکان قلمداد کرده است :
   "قسمت های ساحلی کوره اردشیر خره را سیف ، یعنی کناره میگفتند و ایلات مزبور در ساحل خلیج فارس سه سیف داشت که همه آنها در منطقه گرمسیر واقع بود . یکی سیف عماره در خاور جزیره قیس و دیگر سیف زهیر در ساحل جنوبی ایراهستان و حوالی سیراف و بالاخره سیف مظفر در شمال نجیرم". /ص7-276/
   "در باختر سیف عماره و در امتداد ساحل دریا سیف بود که کران شهر عمده و سیراف و نابند دو لنگرگاه معروف آن ناحیه بوده اند . این ناحیه تا نجیرم ، واقع در آنطرف دهانه رود سکان ، امتداد داشت و آنطرف این ناحیه ، بطرف داخل ، ناحیه ایراهستان واقع بود ". /ص7-276/ 
   "نجیرم ، بندری کم اهمیت و در باختر سیراف آنطرف دهانه رود سکان ، در اول سیف مظفر واقع بود ، و این سیف تا جنابه واقع در ارجان امتداد داشت " . /ص279/
   لسترینج هم چنین در خصوص رود سکان می نویسد :
   "طویل ترین رودخانه های فارس نهر سکان است که ... و بالاخره ، پس از آنکه آبهای رودخانه فیروزآباد از شمال بآن ملحق میگردد بمسافت کمی در جنوب نجیرم بدریا میریزد " ./ص272/

  7. جغرافیای تاریخی فارس تالیف پاول شوارتس که طبق یادداشت مترجم – کیکاوس جهانداری- قریب یک صد سال پیش (1896) به عنوان رساله  ورود به دانشگاه و بر مبنای آثار جغرافی دانان عربی نویس به تالیف آن پرداخت و به تدریج  آن را ضمن نه دفتر در سال 1934 به پایان برد. (ص 13) .
     در این اثر در مجموع  8 بار از نجیرم یاد شده است .
     ایشان ابتدا نجیرم را جز مناطق گرمسیر فارس بر می شمارد سپس در توصیف ناحیه سیراف از قول اصطخری می نویسد:  "ناحیه سیراف به قول اصطخری دارای سه مسجد منبردار بوده است ، یکی در سیراف ، یکی در نجیرم و جم" . /ص 95/  
     شوارتس در ادامه و بر مبنای فاصله گذاری اصطخری که فاصله سیراف تا نجیرم را دوازده فرسنگی ثبت کرده است در تعیین مکان احتمالی نجیرم می نویسد:  " پس قاعدتاً باید آن را در حوالی دیر امروزی جستجو کرد." این در حالی است که اصطخری خود در ذکر نجیرم و نقشه هایی که ذکرشان رفت به روشنی مکان نجیرم را در شمال رود سکان (مند) نشان داده است . علاوه بر این پاول شوارش در توصیف  سیف آل ابی زهیر از قول اصطخری آن را از مرز نجیرم تا سرحد بنو عماره (ص 109) و در توصیف دشت دستقان که مرکز صفاره بوده است و مسکن مظفربن جعفر که سیف آل مظفر به عنوان شمالی ترین سیف پارس را به نام او خوانده اند می نویسد : "قلمرو این مرد مقتدر تمام دستقان و ساحل را از مرز جنابه (گناوه) تا مرز نجیرم شامل می شده است " .
     بدین ترتیب پاول شوارتس احتمال اولیه خویش را در صفحه های بعد زیر سئوال می برد چرا که در تمامی کتبی که از این دو سیف نام برده شده است مصب رود مند ، مرز دو سیف بوده است و به وضوح سیف مظفر را از نجیرم تا جنابه معرفی کرده اند .

ادامه دارد...

/ 22 نظر / 20 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بچه های زیارت ساحلی

باسلام ؛ در پاسخ به دوست عزیز علی اقا; ما زیارتی ها هیچ گاه خود را جزء دیر ندانسته و نمی دانیم ،درود بر دشتی و دشتی ها درود بر خورموج و خورموجی ها درود بر زیارت و زیارتی ها

یک دیوانه

واقعا نمی دانم چرا این دوستان ما این همه در مورد دو شهرستان همجوار / دشتی و دیر / کم اطلاع هستند . ای فرزندان دیری گاه وقتی بردخون شما بخشی از دشتی بود حتی خود دیر . زمانی هم کردوان و زیارت و ...بخشی از خاک دیر . البته مهمتر از همه که شاید به دل دشتی ها خوش نیاید دشتی شان بخشی از بلوک بزرگ دشتستان بود . ای دشتی های بیچاره اینقدر دیگه به خودتان ننازید . اگر چیزی داشتید مال گذشته است . برید نگاه خیابون طالقانیتون بکنید . یک لحظه به شهر خورموج و کاکی تان کنید . نسل جدید تان برایتان چکار کرده . فقط لاف لاف لاف . ای دشتی های بیچاره . ای اخلاقی نویسنده بجای تحقیق در مورد نجیرم بیا در مورد فرمانداری دشتی و جناب جمشیدی بنویس و تحقیق کن . بنویس چگونه خط اهن در زمین بابای فرماندار رد شد . بنویس شما در دوره فرمانداریتان چکار کردید . اقای اخلاقی . تاریخ نجیرم درد ما را درمان نخواهد کرد . لطفا در مورد فقر فلاکت بدبختی . درصد بالای طلاق در شهرتون بنویس .

کبوتران حضرتی

کشف اسرار نهان بر ما سوا شد در غدیر بعد پیغمبر علی فرمانروا شد در غدیر تا که ابلاغ ولایت شد به امر کردگار امر بلّغ نازل از سوی خدا شد در غدیر آن کلام الله ناطق را که حق گفتش ولی کشتی بحر ولا را ناخدا شد در غدیر

کبوتران حضرتی

کشف اسرار نهان بر ما سوا شد در غدیر بعد پیغمبر علی فرمانروا شد در غدیر تا که ابلاغ ولایت شد به امر کردگار امر بلّغ نازل از سوی خدا شد در غدیر آن کلام الله ناطق را که حق گفتش ولی کشتی بحر ولا را ناخدا شد در غدیر

موسنو

در پاسخ به اقا یا خانم دیوانه;خوب است که در ابتدا خود را معرفی نمودید! تنها افتخار ما دشتی ها همان است که نماد فرهنگ و هنر جنوب هستیم اینجاب خود دانشجوی چمران بودم و دوستان دشتستانی نیز از همدوره هایم بودند دوستان سایر استانها در برخورد با ما همواره مارا با همان لقب مشهور یاد میکردند اما ذهنیتی که از دشتستانی جماعت داشتند هان ذهنیت گلوله و تفنگ بود . وجالب اینکه هیچ کدام نیز از وجود بندری به نام دیر اگاه نبودند.با عرض پوزش ومعذرت از تمامی دوستان دیری و دشتستانی.

موسنو

در پاسخ به اقا یا خانم دیوانه;خوب است که در ابتدا خود را معرفی نمودید! تنها افتخار ما دشتی ها همان است که نماد فرهنگ و هنر جنوب هستیم اینجاب خود دانشجوی چمران بودم و دوستان دشتستانی نیز از همدوره هایم بودند دوستان سایر استانها در برخورد با ما همواره مارا با همان لقب مشهور یاد میکردند اما ذهنیتی که از دشتستانی جماعت داشتند هان ذهنیت گلوله و تفنگ بود . وجالب اینکه هیچ کدام نیز از وجود بندری به نام دیر اگاه نبودند.با عرض پوزش ومعذرت از تمامی دوستان دیری و دشتستانی.

مینا و مریم

ایقد به گذشته فکر کردید که حال را فراموش کردید با شما هستم خورموجی ها اگه شما زیارت و نجیرم را از خود میدنید چرا : - یک جاده مناسب به "نجیرم" وجود ندارد؟؟ - مخالفت با بخش شدن زیارت که میتواند در شناسایی نجریم به مردم کمک کند به شدت از ناحیه کاکی و خورموج وجود دارد؟ - تا الان اقدام عملی در محل نجیرم انجام نشده؟ و................ حامیان نجیرم ..جواب بدهید؟

سیراف

شخصی با نام مستعار"دیوانه" نویسنده متن فوق را از این که در مورد نجیرم نوشته است نکوهش نموده و خواهان این شده است که در مورد فرمانداری دشتی و فرماندار سابق آن بنویسد.در ابتدا باید این نکته را متذکر گردم که شخص مدیر محترم وبلاگ دشتی ها بایستی از اظهار نظرهایی که شخصیت و جایگاه یک انسان را به زیر سوال می برد خودداری نماید و به جایگاه قلم به عنوان سکویی برای تسویه حساب های شخصی ننگرد . با نام دشتی ها شخصیت های دشتی را تفکیک ننمایید و به برخی از آنان این گونه نتازد. بر حسب شناختی که به منطقه دشتی و شخص جمشیدی دارم این نکته را متذکر می گردم که پدر جمشیدی هیچ گونه زمینی در مسیر خط آهن ندارد.پروژه راه آهن شیراز-بوشهر-عسلویه یک پروژه ملی است که نه تنها فرمانداری بلکه استانداری نیز نقشی در مسیر یابی آن ندارد.بی شک دوران مدیریت جمشیدی بر فرمانداری دشتی یکی از کم نظیرترین زمان هایی بود که بر دشتی گذشت.مهم ترین دلیل جابجایی جمشیدی از فرمانداری دشتی نیز چیزی جز تنگ نظری برخی خودی ها نبود.عدم انعطاف پذیری در مقابل برخی افراد که خواهان این بودند تا جمشیدی نیروهای آنان را به عنوان معاون فرماندار و بخشدار مرکزی به

سیراف

شخصی با نام مستعار"دیوانه" نویسنده متن فوق را از این که در مورد نجیرم نوشته است نکوهش نموده و خواهان این شده است که در مورد فرمانداری دشتی و فرماندار سابق آن بنویسد.در ابتدا باید این نکته را متذکر گردم که شخص مدیر محترم وبلاگ دشتی ها بایستی از اظهار نظرهایی که شخصیت و جایگاه یک انسان را به زیر سوال می برد خودداری نماید و به جایگاه قلم به عنوان سکویی برای تسویه حساب های شخصی ننگرد و با نام دشتی ها شخصیت هاي دشتی را تفکیک ننماید و به برخی از آنان این گونه نتازد. بر حسب شناختی که به منطقه دشتی و شخص جمشیدی دارم این نکته را متذکر می گردم که پدر جمشیدی هیچ گونه زمینی در مسیر خط آهن ندارد.پروژه راه آهن شیراز-بوشهر-عسلویه یک پروژه ملی است که نه تنها فرمانداری بلکه استانداری نیز نقشی در مسیر یابی آن ندارد.بی شک دوران مدیریت جمشیدی بر فرمانداری دشتی یکی از کم نظیرترین زمان هایی بود که بر دشتی گذشت.مهم ترین دلیل جابجایی جمشیدی از فرمانداری دشتی نیز چیزی جز تنگ نظری برخی خودی ها نبود.عدم انعطاف پذیری در مقابل برخی افراد که خواهان این بودند که جمشیدی نیروهای آنان را به عنوان معاون فرماندار و بخشدار مرکزی به

سیراف

عدم انعطاف پذیری در مقابل برخی افراد که خواهان این بودند تا جمشیدی نیروهای آنان را به عنوان معاون فرماندار و بخشدار مرکزی به استانداری معرفی نماید باعث گردید تا آنان حرکاتی را به منظور از رده خارج نمودن ایشان صورت دهند و سرانجام نیز موفق به این کار گردیدند و پیامدهایی مانند پنج ماه اداره شهرستان بدون مدیریت ارشد،هرج و مرج در خیابان ها و سیمای شهر خورموج،معرفی گزینه هایی برای فرمانداری که هیچ کدام اهل دشتی نبودند،عقب ماندگی دشتی از بودجه مصوب امسال ،کندی در ادامه کار پروژه های عمرانی و غیره را در پی داشت.سناریوهایی مانند کوه نمک،نجیرم،پارس شمالی و مواردی از این دست شاید در آینده نیز ادامه داشته باشد ولی قلم به دستان دیر و دشتی بایستی نیک بدانند که کوچکترین لغزشی در نوشتارها ممکن است پیامدهایی را در برداشته باشد که باعث بسته شدن درب های تعامل و همکاری گردد و عوام و خواص این دو منطقه تحت هیچ شرایطی نتوانند آب از جوی رفته را به جوی برگردانند.تاریخ دیر و دشتی و منافع مردم این دو سامان سال هاست که به هم گره خورده است و این نزدیکی ها به همین راحتی قابل گسستن نخواهد بود.